Főoldal » Hírek » Négyen fogták le a kórházban tomboló nőt - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ápo­ló­kat ütött, rúgott, hara­pott az a beteg, aki ellen ötrend­be­li köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyészség 

A vád­irat sze­rint a 22 éves nő 2021. május 23-án, éjsza­ka, egy itta­san elszen­ve­dett bal­eset miatt került a veszp­ré­mi kór­ház­ba, ahon­nan reg­gel haza akar­ták bocsátani.

A vád­lott azon­ban indu­la­to­san az érté­kei kiadá­sá­val fog­lal­ko­zó ápo­ló­nő­re támadt azzal, hogy több pén­zé­nek kel­le­ne len­nie. Becs­mé­rel­te az ápo­ló­nőt és ütött is felé, majd, ami­kor a többi ápoló a mun­ka­tár­suk segít­sé­gé­re sie­tett, az elkö­ve­tő velük szem­ben is agresszí­ven lépett fel, szi­dal­maz­ta őket, ütött, rúgott felé­jük. A meg­va­dult nő az egyik ápo­ló­nőt meg­ütöt­te, egy mási­ku­kat meg­ha­rap­ta, mire sike­rült négy ápo­ló­nak ártal­mat­lan­ná ten­nie. A táma­dás követ­kez­té­ben a meg­ha­ra­pott ápo­ló­nő­nek könnyű sérü­lé­se keletkezett.

Az ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra és vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé.