Főoldal » Hírek » Négyen sérültek meg a szabálytalan előzés miatt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint köz­úti köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok több­szö­rös meg­sér­té­sé­vel vég­re­haj­tott elő­zés köz­ben ütkö­zött egy másik gép­ko­csi­nak, a bal­eset­ben négyen sérül­tek meg. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. már­ci­us 16-án sze­mély­gép­ko­csit veze­tett a 10-es számú főúton, Toko­dal­tá­ró felől Dorog irá­nyá­ba, a gép­ko­csi­ban még négyen utaztak.

A sofőr utol­ér­te a több jár­mű­ből álló kocsi­sort, amely­nek elő­zé­sé­be kez­dett olyan útsza­ka­szon, ahol az  tilos. Az elkö­ve­tő a jár­mű­for­ga­lom elől elzárt terü­let­re haj­tott, a meg­en­ge­dett 90 km/óra sebes­ség helyett 130 km/óra sebes­ség­gel haladt.

A sza­bály­ta­lan elő­zés során a sofőr kése­del­me­sen ész­lel­te, hogy az elő­zés­hez igény­be vett, a hala­dá­si irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sáv­ban mint­egy 50 km/óra sebes­ség­gel köze­le­dik felé egy sze­mély­gép­ko­csi. A vád­lott féke­zett, és a jár­mű­vét jobb­ra kor­má­nyoz­ta, azon­ban sáv­já­ba vissza­tér­ni nem tudott. A szem­be­jö­vő vét­len sofőr az ütkö­zés elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben jobb­ra kor­mány­zott, azon­ban a gép­ko­csi­ja bal olda­li elül­ső részé­vel neki­üt­kö­zött a vád­lott autó­já­nak bal olda­li elül­ső részé­hez. Az ütkö­zés hatá­sá­ra a vét­len sze­mély­gép­ko­csi az útpad­ká­ra sod­ró­dott, a sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött. A gon­dat­lan sofőr által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi lesod­ró­dott az úttest­ről, és egy fának ütközött.

A bal­eset­ben a vét­len sofőr nyolc napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­rést, gyer­mek­ko­rú utasa, vala­mint a gon­dat­lan sofőr két utasa nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a gon­dat­lan sofőr­rel szem­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.