Főoldal » Hírek » Négyszer vezetett eltiltás hatálya alatt - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt az 55 éves fér­fit, aki négy­szer veze­tett eltil­tás hatá­lya alatt. 

A vád­lot­tat a sza­bály­sér­té­si ható­ság enge­dély nél­kü­li veze­tés sza­bály­sér­té­se miatt 2021. júni­us 11-én jog­erő­sen 6 hónap idő­tar­tam­ra eltil­tot­ta min­den enge­dély­hez kötött gépi meg­haj­tá­sú köz­úti jármű veze­té­sé­től. Az eltil­tás hatá­lya alatt azon­ban a vád­lott Szek­szár­don négy alka­lom­mal, júni­us 29-én és júli­us 27-én egy teher­gép­jár­mű­vel, júli­us 10-én és augusz­tus 5-én pedig sze­mély­gép­ko­csi­val jár­mű­ve­ze­tő­ként úgy vett részt a köz­úti köz­le­ke­dés­ben, hogy arra enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. Az intéz­ke­dő rend­őr­jár­őrök mind­egyik eset­ben tettenérték.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, mely sze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki a jármű veze­té­sé­re jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott, érvé­nyes enge­déllyel ren­del­ke­zik, és a jármű veze­té­sé­től eltilt­va nincs.

Az utol­só eset után a nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit őri­zet­be vette, a bíró­ság pedig az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva augusz­tus 7-én letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el. Az ügyész­ség augusz­tus 13-án a fér­fit 4 rend­be­li, eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a vád­lot­tat a vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és 9 nap elzá­rás­ra, vala­mint pénz­bün­te­tés­re és a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től eltil­tás­ra ítél­te, az elzá­rás idő­tar­ta­má­ba beszá­mí­tot­ta a fog­va­tar­tás­ban töl­tött időt, így a vád­lott sza­bad­láb­ra került.

A járá­si ügyész­ség az íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, az elzá­rás és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás tar­ta­má­nak, továb­bá a pénz­bün­te­tés össze­gé­nek fel­eme­lé­se végett. A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mé­nye­ket soro­zat­jel­leg­gel elkö­ve­tő, több­szö­rös hal­ma­za­tot meg­va­ló­sí­tó vád­lott ese­té­ben a súlyo­sí­tó körül­mé­nye­ket nagyobb nyo­ma­ték­kal kell érté­kel­ni, hiszen a vád­lot­tat az eddi­gi intéz­ke­dé­sek sem tar­tot­ták vissza attól, hogy az eltil­tás elle­né­re újra jár­mű­vet vezessen.