Főoldal » Hírek » Néhány óra alatt hat bűncselekményt követett el - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nya­i­ra kiadott euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csok alap­ján, kül­föl­dön fog­ták el a jelen­leg is más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fit. Az ügyész­ség kilenc bűn­cse­lek­ménnyel vádolja.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi azután, hogy koráb­ban lopás, fogoly­szö­kés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt elítél­ték, fel­té­te­le­sen sza­ba­dult a bör­tön­bün­te­té­se­i­ből. Fel­té­te­les sza­bad­sá­ga 2015 tava­szán telt le.

A vád­irat sze­rint 2016-ban azon­ban csa­lá­so­kat, lopást, közokirat-hamisításokat, egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élé­se­ket köve­tett el az aláb­bi módokon.

Egy ben­zin­kút­ról tan­ko­lást köve­tő­en fize­tés nél­kül távozott.

Egy bevá­sár­ló­köz­pont egyik üzle­té­ben az eladó előtt tele­fon­be­szél­ge­tést imi­tált az üzlet­ve­ze­tő­vel, majd erre hivat­koz­va 30.000 forin­tot kért el és vett át az eladótól.

Egy továb­bi üzle­tet fel­hí­vott, az üzlet­lánc másik üzle­té­nek üzlet­ve­ze­tő­je­ként mutat­ko­zott be és arra kérte az eladót, hogy egy náluk vásá­rolt ter­mék után beje­len­tett rek­la­má­ci­ót fizes­sen ki egy hama­ro­san beté­rő vásár­ló­nak. Majd magát a rek­la­má­ló­nak elő­ad­va bement az üzlet­be és a kabát­ját hibás­nak mond­va 42.000 forin­tot vett át az eladótól.

Egy nap lefor­gá­sa alatt ellop­ta isme­rő­se autó­ját a benne lévő 500.000 forint kész­pénz­zel és okira­tok­kal együtt, kicse­rél­te az autó rend­szá­ma­it - más-más jel­zést tett fel az autó ele­jé­re és hátul­já­ra -, majd Auszt­ri­á­ba haj­tott. Auszt­ri­á­ban egy autó­sze­re­lő műhely­ben álló autó­ról ello­pott újabb két rend­szám­táb­lát, majd a haj­na­li órák­ban Auszt­ri­á­ban egy köz­le­ke­dé­si bal­eset része­se volt. A rend­őri intéz­ke­dés során magát annak adta ki, aki­nek az okira­ta­it az autó­ban megtalálta.

A vád­lot­tal, mint külö­nös vissza­eső­vel szem­ben a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több mint 11 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.