Főoldal » Hírek » Nem a benzinkúton tankolt - vádemelés - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki üzem­anyag töltő állo­más helyett más gép­ko­csi­já­ból tan­kol­ta meg a személygépkocsiját.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. már­ci­us 9-én az éjje­li órák­ban a már­kás sze­mély­gép­ko­csi­já­val Tata­bá­nyá­ról elin­dult az orosz­lá­nyi lakó­he­lyé­re, ami­kor ész­lel­te, hogy a gép­ko­csi­já­ban lévő üzem­anyag­gal nem tud haza­men­ni. Az elkö­ve­tő­nél pénz nem volt, ezért Tata­bá­nyán, a Május 1. park mel­let­ti par­ko­ló­ban álló teher­gép­ko­csi mellé állt a gép­ko­csi­val. A férfi a kocsi­ból elő­vett egy kan­nát és slag­da­ra­bot, majd a teher­au­tó zárt tank­sap­ká­ját a nála lévő csa­var­hú­zó­val fel­fe­szí­tet­te és az üzem­anyag tar­tály­ból 38 liter, 15.770 forint érté­kű gáz­ola­jat szí­vott ki, melyet a sze­mély­gép­ko­csi­ba bele­töl­tött.  A teher­au­tó tank­sap­ká­já­nak fel­fe­szí­té­sé­vel 4.880 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, a lefog­lalt kan­nát és cső­da­ra­bot koboz­za el, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak a megtérítésére.