Főoldal » Archív » Nem adott elsőbbséget, elgázolta a 82 éves kerékpárost, aki a kórházban belehalt sérüléseibe

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt egy 47 éves nő ellen.

A vád­lott 2017 októ­ber hónap köze­pén, a reg­ge­li órák­ban, Mező­kö­vesd bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett ködös, de csa­pa­dék­men­tes idő­já­rá­si viszo­nyok között. Egy útke­resz­te­ző­dés­hez érve nem adott elsőbb­sé­get a jobb­ról érke­ző, és balra nagy ívben kanya­ro­dó 82 éves kerék­pá­ros nőnek. A vád­lott meg­pró­bál­ta elke­rül­ni a kerék­pá­rost, ezért balra kor­mány­zott, azon­ban a sér­tett a jobb olda­li kor­mány­szar­vá­val és a hátsó kerék felett lévő kosár bur­ko­la­tá­val a gép­jár­mű jobb olda­li első és hátsó ajta­já­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett a kerék­pár­já­val az úttest­re esett.

A sér­tett a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en, napok­kal a bal­eset bekö­vet­ke­zé­se után az álta­la elszen­ve­dett több­szö­rös kopo­nya­tö­rés, agy­bur­kok közöt­ti vér­zés, direkt és ellen­csa­pó­dá­sos agy­zú­zó­dás és ennek műtét­jét köve­tő álla­pot­ban kiala­ku­ló lég­zé­si és kerin­gé­si elég­te­len­ség miatt elhalálozott.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott az útke­resz­te­ző­dés­ben a jár­mű­vé­vel nem adott elsőbb­sé­get a jobb­ról köz­le­ke­dő sértettnek.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.