Főoldal » Hírek » Nem adta meg az elsőbbséget a motorosnak - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- vádemelés fotóval

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki nem adta meg az elsőbb­sé­get annak a fér­fi­nak, aki egy motor­ral közlekedett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2020. május 14-én a dél­utá­ni órák­ban derült idő­ben Esz­ter­gom lakott terü­le­tén kívül vezet­te a gép­jár­mű­vet. Egy keresz­te­ző­dé­hez érve nem adta meg az elsőbb­sé­get annak a motor­ke­rék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tett­nek, aki sza­bá­lyo­san elő­zött egy teher­gép­ko­csit, így emi­att össze­üt­köz­tek. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett­nek súlyos, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző váll­sé­rü­lé­se keletkezett.

Az ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a nővel szem­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­sá­gon és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fel­füg­gesz­tett fog­ház bün­te­tést szab­jon ki és hosszabb időre tilt­sa el őt a járművezetéstől.