Főoldal » Hírek » Nem engedte be az autóst a körforgalomba, aki ezért utána ment és leszorította az útról - Videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a 49 éves férfi fel­há­bo­ro­dott, mert a sér­tett nem enged­te be maga elé a kör­for­ga­lom­ba, ezért utána ment és leszo­rí­tot­ta az útról

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 49 éves ter­helt 2020 augusz­tu­sá­ban Győr­ben vezet­te jár­mű­vét úgy, hogy jogo­sít­ványt soha nem szer­zett. Egy kör­for­ga­lom­ban a vád­lott fel­há­bo­ro­dott azon, hogy a sér­tett nem mon­dott le az elsőbb­sé­gé­ről, és nem enged­te be maga elé a keresz­te­ző­dés­be. Ezért utána ment, és a for­ga­lom­tól elzárt terü­le­ten átha­lad­va a sér­tett mellé érve szán­dé­ko­san a sér­tett jár­mű­ve felé kor­má­nyoz­va leszo­rí­tot­ta a sér­tet­tet az útról, meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te. A manő­ver során az autók vissza­pil­lan­tó tük­rei össze is értek.

A sér­tett által veze­tett jár­mű­ben öten utaz­tak, köz­tük két kis­ko­rú gyermek.

Miu­tán a ter­helt meg­tud­ta, hogy a sér­tett rend­őrt hívott elhaj­tott a helyszínről.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Vele szem­ben három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a ter­hel­tet a bíró­ság tilt­sa el a járművezetéstől.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

Az ese­tet a Kataszt­ró­fa­vé­de­lem tér­fi­gye­lő kame­rá­ja rögzítette.