Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Nem engedte buszra szállni a barátnőjét és még verekedett is-a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fia­tal­em­ber ellen, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban Kis­kun­fél­egy­há­zán nem enged­te fel­száll­ni a busz­ra a kis­ko­rú barát­nő­jét, majd a lány segít­sé­gé­re siető fiút is bán­tal­maz­ta.

 A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 18 éves fia­tal­em­ber és 15 éves barát­nő­je 2020. feb­ru­ár 15-én dél­után a kis­kun­fél­egy­há­zi autó­busz állo­má­son vol­tak. A vád­lott fél­té­keny­ke­dé­se miatt vesze­ked­ni kezd­tek.

A lány fel akart száll­ni a 15 óra­kor Tisza­al­pár­ra indu­ló autó­busz­ra, de ezt a vád­lott nem enged­te. A sér­tet­tet a ruhá­za­tá­nál fogva több­ször vissza­rán­tot­ta az autó­busz lép­cső­jé­ről, illet­ve elé állt és nem hagy­ta, hogy az autó­busz utas­te­ré­be lép­jen. A vád­lott e cse­lek­mé­nyé­vel mint­egy 5-10 per­cig aka­dá­lyoz­ta a sér­tet­tet a sza­bad moz­gá­sá­ban.

Miköz­ben a vád­lott a kis­ko­rú sér­tet­tel dula­ko­dott, a hely­szín­re érke­zett a lány két isme­rő­se. Az egyik fiú – mikor meg­lát­ta, hogy a vád­lott nem enge­di a sér­tet­tet fel­száll­ni a busz­ra - fele­lős­ség­re vonta a fél­té­keny fia­tal­em­bert és kérte, hogy hagy­ja abba a cse­lek­mé­nyét.

Ezen azon­ban a vád­lott fel­dü­hö­dött és a köze­li lám­pa­osz­lop­nak lökte hát­tal a fiút, majd elgán­csol­ta, ami­től mind a ket­ten a föld­re estek. Dula­kod­ni kezd­tek, a fiú ki akart kerül­ni a vád­lott fogá­sá­ból. A lány ezt kihasz­nál­va fel­sza­ladt az autó­busz­ra és leült, míg a másik isme­rős fiú igye­ke­zett szét­vá­lasz­ta­ni a dula­ko­dó­kat. Ami­kor ez sike­rült, akkor a vád­lott is fel­szállt a busz­ra, ahol a busz­ve­ze­tő által idő­köz­ben érte­sí­tett kis­kun­fél­egy­há­zi rend­őrök nem sok­kal később iga­zol­tat­ták.

A vád­lott garáz­da maga­tar­tá­sa miatt a lány segít­sé­gé­re siető fiú nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek miatt kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­tén kívül garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Az ügyész köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.