Főoldal » Hírek » Nem engedte menetjegy nélkül utazni, ezért állon vágta a jegyvizsgálót - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint, a férfi 2020. május 05 –én este a tisza­lú­ci vas­út­ál­lo­má­son, itta­san szállt fel egy Sze­rencs­re köz­le­ke­dő személyvonatra.

A vona­ton szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő jegy­vizs­gá­ló ész­lel­te a vád­lott ittas­sá­gát, ezért nem adott jel­zést a sze­rel­vény­nek az indu­lás­ra, majd a peron­ról fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat a menet­je­gye átadá­sá­ra. A vád­lott a vagon ajta­já­ban állva közöl­te vele, hogy nincs menet­je­gye, mert most sza­ba­dult a börtönből.

Miu­tán a vád­lott arra hivat­koz­va, hogy nincs pénze, utó­lag sem vett jegyet, a jegy­vizs­gá­ló meg­kér­te, hogy mutas­sa meg az iga­zol­vá­nyát vagy az azt okira­tot, amely a bör­tön­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sát bizo­nyít­ja. Mivel a vád­lott erre sem volt haj­lan­dó, a férfi több­ször fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon le a vonat­ról, amely­nek végül ele­get tett.

Ezt köve­tő­en, mikor a sér­tett a pero­non állva indu­lá­si jel­zést akart adni a moz­dony­ve­ze­tő­nek, a vád­lott hir­te­len oda­for­dult hozzá és egy alka­lom­mal ököl­lel áll­csú­cson ütöt­te, majd trá­gár kife­je­zé­sek kísé­re­té­ben arcon köpte.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből tör­té­nő kizá­rá­sá­ra tett indít­ványt a Sze­ren­csi Járásbíróságnak.