Főoldal » Hírek » Nem enyhítené a kábítószer-kereskedő büntetését a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 49 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­nak az ügyé­ben, akit a bíró­ság kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 6 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lott 2020 feb­ru­ár­já­ban isme­ret­len sze­mély­től 1,2 mil­lió forin­tért vásá­rolt amfe­ta­mint és koka­int rész­ben saját fogyasz­tás­ra, rész­ben for­ga­lom­ba hoza­tal cél­já­ból. A férfi a kábí­tó­sze­re­ket gép­ko­csi­ja első ülé­sei közöt­ti boxba, illet­ve kabát­ja zse­bé­be helyez­te. A fér­fit azon­ban a rend­őr­ség iga­zol­tat­ta, mely­nek során a kábí­tó­sze­re­ket lefog­lal­ták. Ezt köve­tő­en a rend­őr­ség a vád­lott laká­sá­ban is továb­bi kábí­tó­sze­re­ket, ille­tő­leg azok ada­gon­kén­ti kimé­ré­sé­re alkal­mas digi­tá­lis mér­le­ge­ket fog­lalt le. 

A vád­lott által saját fogyasz­tás­ra, illet­ve for­ga­lom­ba hoza­tal érde­ké­ben meg­szer­zett és tárolt kábí­tó­sze­rek együt­tes mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ta a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést a bün­te­tés eny­hí­té­se, rövi­debb tar­ta­mú, bör­tön vég­re­haj­tá­si foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés ará­nyos, annak eset­le­ges eny­hí­té­se veszé­lyez­tet­né a bün­te­té­si célo­kat, ezért a beje­len­tett fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta ala­pos­nak. Olyan körül­mény pedig az eljá­rás során nem volt fel­tár­ha­tó, amely indo­kolt­tá tenné a tör­vény­ben elő­írt fegy­ház vég­re­haj­tá­si foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­nél eny­hébb, bör­tön vég­re­haj­tá­si foko­zat megállapítását.

A fel­leb­be­zé­sek tár­gyá­ban az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.