Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Nem felelt meg a pálya a roncsderbi szabályzatnak – Videóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a mulasz­tá­sa foly­tán egy sze­mély nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó, míg továb­bi öt sze­mély könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el egy két és fél évvel ezelőt­ti roncsderbin.

A vád­irat sze­rint az egyik megye­be­li falu­ban több, mint 20 éve ren­dez­nek hagyo­mány­őr­ző jel­leg­gel roncs­der­bit. A vád­lott önkor­mány­za­ti dol­go­zó­ként az önkor­mány­zat által szer­ve­zett ren­dez­vé­nyek irá­nyí­tá­sát látta el és így fel­adat­kö­ré­be tar­to­zott a ver­seny szer­ve­zé­se is. A roncs­der­bi ugyan nem sze­re­pelt a nem­ze­ti szö­vet­ség ver­seny­nap­tá­rá­ban, azon­ban a ver­seny szer­ve­ző­i­nek az orszá­gos gyor­sa­sá­gi roncs­der­bi sza­bály­zat alap­ján kel­lett eljár­nia a pálya kiala­kí­tá­sa és a ver­seny meg­ren­de­zé­se során.

A 2018. május 1. nap­ján, a majá­lis kere­té­ben meg­ren­de­zett roncs­der­bit meg­elő­ző­en a vád­lott hely­szí­ni bejá­rást vég­zett és a pálya minő­sé­gét, kiala­kí­tá­sát és a roncs­der­bi biz­ton­sá­gos lebo­nyo­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket az elő­írt sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­nek találta.

A ver­se­nyen dél­után fél négy körül indult futam­ban az egyik ver­seny­ző autó­ja ütkö­zés követ­kez­té­ben a föld­sánc­nak haj­tott, majd a leve­gő­be emel­ke­dett és egy távo­lab­bi föld­domb­nak ütkö­zött a sza­lag­kor­lá­ton túl, a nézők közé csapódva.

Az autók a gép­át­vé­telt köve­tő­en meg­fe­le­lő műsza­ki álla­pot­ban vol­tak, az elő­zés köz­be­ni ütkö­zés a ver­seny­sza­bály­zat­ban meg­en­ge­dett. A föld­sánc­ra fel­fu­tó és a leve­gő­be emel­ke­dő autó veze­tő­jé­nek nem volt lehe­tő­sé­ge a jármű sebes­sé­gé­nek csök­ken­té­sé­re és a leve­gő­ben levő autó moz­gá­sá­nak kor­ri­gá­lá­sá­ra. Az autó a nézők közül elso­dort hat sze­mélyt, akik közül egy 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó, míg öt sze­mély 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A vád­irat sze­rint a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­nek az oka az volt, hogy a pálya ütkö­zés­sel érin­tett sza­ka­sza a kiala­kí­tá­sa foly­tán nem tudta a nézők meg­fe­le­lő védel­mét biz­to­sí­ta­ni. A hatá­lyos orszá­gos roncs­der­bi sza­bály­zat sze­rint a pályát úgy kell kije­löl­ni, hogy az a ver­seny­zők szá­má­ra jól lát­ha­tó legyen és egy­ben a nézők meg­fe­le­lő védel­mét is biz­to­sít­sa. A bal­eset­tel érin­tett sza­kasz a pályá­nak azon az ívén helyez­ke­dett el, ahol vár­ha­tó volt a jár­mű­vek oldal­fal­nak tör­té­nő ütkö­zé­se. Amennyi­ben a pályát hatá­ro­ló föld­sáv kerék­kel érint­ke­ző sza­ka­sza mere­de­kebb szögű lett volna - aho­gyan egyéb­ként a pálya többi része is - úgy az ütkö­zés­sel érin­tett gép­ko­csit a pályá­ra vissza­ve­zet­te volna, nem pedig a leve­gő­be emel­te volna fel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, mint a ver­seny ren­de­zé­sé­vel meg­bí­zott sze­mély a ver­seny­sza­bály­zat­ban írt elő­írá­sok, mint fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel más, vagy mások éle­tét, testi épsé­gét gon­dat­lan­ság­ból köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te és sértette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a bűn­cse­lek­ményt hanyag­ság­ból követ­te el.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Egy szem­ta­nú készí­tett vide­ót a balesetről: