Főoldal » Hírek » Nem hoztak szerencsét az elsikkasztott sorsjegyek – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki közel 1,5 mil­lió forin­tot sik­kasz­tott egy lottózóból. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő egy lot­tó­zó­ban dol­go­zott, ami­kor anya­gi nehéz­sé­gei támad­tak. A vád­lott ezen úgy pró­bált meg segí­te­ni, hogy 2021 decem­be­re és 2022 máju­sa között 573 darab, össze­sen 1.120.000 forint érté­kű sors­je­gyet kapart le anél­kül, hogy azok ellen­ér­té­két kifi­zet­te volna, mivel abban bízott, hogy ilyen módon nagyobb össze­gű nye­re­mény­hez fog hoz­zá­jut­ni, és abból ren­dez­ni tudja a hiányt.

Az elkö­ve­tő azért, hogy a cse­lek­mé­nyét a mun­kál­ta­tó­ja előtt lep­lez­ze, a nye­ret­len sors­je­gye­ket meg­tar­tot­ta, és azo­kat a lel­tár­je­len­té­sek­ben meg­lé­vő­ként tün­tet­te fel.

Az asszony ezen kívül a lot­tó­zó 2022 máju­si for­gal­má­ból több mint 300.000 forin­tot elvett, így össze­sen közel 1,5 mil­lió forin­tos kárt oko­zott. A vád­lott azon­ban a bűn­cse­lek­mény fel­de­rí­té­sét köve­tő­en együtt­mű­kö­dött a nyo­mo­zó ható­ság­gal, és az oko­zott kárt köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben tel­jes egé­szé­ben megtérítette.

Tekin­tet­tel azon­ban arra, hogy a vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt akár 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, ezért az ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rás alap­ján sem volt tör­vé­nyi lehe­tő­ség az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­re, így az ügyész­ség­nek vádat kel­lett emel­nie a Fonyó­di Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az asszonnyal szemben.