Főoldal » Archív » Nem húzódott el az ún. KUN-MEDIÁTOR ügy

A csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Szol­no­ki Tör­vény­szék előtt folya­mat­ban lévő „Bró­ker Mar­csi” ügye­ként elhí­re­sült bün­te­tő­el­já­rás­ban a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő érvek­kel uta­sí­tot­ta el a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a vád­lott bíró­sá­gi eljá­rás elhú­zó­dá­sa miatt beje­len­tett kifogását. 

Az eljá­rás anya­gá­ból ugyan­is az álla­pít­ha­tó meg, hogy a Szol­no­ki Tör­vény­szék az eddig lefoly­ta­tott bizo­nyí­tá­si eljá­rás során határ­idő mulasz­tást nem való­sí­tott meg. Az első­fo­kú bíró­ság az ügy­ben a már meg­tar­tott tár­gya­lá­si napok száma, és az azo­kon foga­na­to­sí­tott eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek alap­ján a bün­te­tő­el­já­rás éssze­rű időn belül tör­té­nő befe­je­zé­sé­re töre­ke­dett. Egye­bek­ben a bizo­nyí­tá­si eljá­rás sor­ren­di­sé­gé­nek meg­ha­tá­ro­zá­sa a bíró­ság kom­pe­ten­ci­á­já­ba tar­to­zó kérdés.

A belize–i San Ped­ro­ban elfo­gott, 12 mil­li­ár­dos csa­lás­sal és sik­kasz­tás­sal vádolt ter­helt­nek a letar­tóz­ta­tá­sa kap­csán fel­me­rült azon hivat­ko­zá­sa, hogy a bün­te­tés vég­re­haj­tá­si inté­zet által biz­to­sí­tott inger­sze­gény kör­nye­zet fizi­kai és egész­sé­gi álla­po­tá­nak meg­rom­lá­sát idézi elő, a kifo­gás elbí­rá­lá­sá­nak tár­gyát nem képezheti.