Főoldal » Hírek » Nem indokolt enyhíteni az alkalmazottját halálra verő férfi ítéletét az ügyészség szerint - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségsajtóközleménye

 A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként az alkal­ma­zott­ja éle­tét kiol­tó Bács-Kiskun vár­me­gyei fér­fi­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt. 

Első­fo­kon a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék járt el bíró­ság­ként a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint 2021 októ­be­ré­ben egy férfi az álta­la üze­mel­te­tett szesz­főz­dé­ben, ittas álla­pot­ban vitáz­ni kez­dett a sér­tet­tel az eladott pálin­ká­ért kapott pénz miatt. A vita hevé­ben az elkö­ve­tő a sér­tet­tet ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, majd miu­tán áldo­za­ta a föld­re került, egy szer­szám­nyél­lel és esz­köz nél­kül is kitar­tó­an bán­tal­maz­ta, csont­ja­it több helyen eltör­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 15 év bör­tön­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést elsőd­le­ge­sen a cse­lek­mény halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te­ként tör­té­nő minő­sí­té­se, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság meg­ala­po­zott tény­ál­lást álla­pí­tott meg, a vád­lott cse­lek­mé­nyét is helye­sen minő­sí­tet­te és a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se sem indokolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.