Főoldal » Hírek » Nem ízlett a halászlé - videóval! - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy házas­pár mind­két tag­já­val szem­ben, akik egy bajai étte­rem­ben kifo­gá­sol­ták az étel minő­sé­gét, majd a fele­ség hir­te­len a fel­szol­gá­ló­ra borí­tot­ta a halász­lé­vel teli tányért. A férj mind­ezek után rátá­madt az őket távo­zás­ra fel­szó­lí­tó pin­cér­re, míg a fele­ség távo­zó­ban még a föld­re borí­tot­ta és össze­tör­te a terítéket.

A vád­irat sze­rint a bajai házas­pár – az ügy két vád­lott­ja – 2022. augusz­tus 1-jén dél­ben egy bajai étte­rem tera­szán gyer­me­kük­kel meg­je­len­ve halász­lét ren­delt. A fele­ség azon­ban elé­ge­det­len volt a fel­tá­lalt étel­lel, ezért a fel­szol­gá­ló­val – az ügy sér­tett­jé­vel – vitá­ba keve­re­dett. Ami­kor a sér­tett elkezd­te leszed­ni az asz­talt, a nő fel­kap­ta a halász­lé­vel teli tányér­ját és a férfi arcá­ba öntöt­te. Ezután a sér­tett távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, amit több­ször is meg kel­lett ismé­tel­nie, mire a fele­ség han­go­san fenye­ge­tőz­ve elin­dult gyer­me­ké­vel a kijá­rat felé.

Mialatt a fel­szol­gá­ló a távo­zó nő után nézett, az addig az asz­tal­nál mara­dó férj hir­te­len fel­állt és hátul­ról a sér­tett­re ron­tott, majd dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük. Ami­kor a férj a föld­re került, a nő is vissza­tért és meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni a sér­tet­tet, de nem érte el. Végül az étte­rem­ben dol­go­zó alkal­ma­zot­tak a kony­há­ba mene­kí­tet­ték a  kol­lé­gá­ju­kat. A fele­ség kife­lé menet még a föld­re borí­tot­ta és össze­tör­te a terítéket.

 A házas­pár kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa az étte­rem­ben tar­tóz­ko­dók­ban félel­met, ria­dal­mat keltett.

Az ügyész­ség a házas­párt garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://fb.watch/gFLVOK1ouB/