Főoldal » Hírek » Nem kért az ellátásból, rátámadt a mentősre - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki meg­ha­rap­ta az ellá­tá­sá­ra érke­ző men­tő­au­tó sofőr­jét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 30 éves férfi 2021 szep­tem­be­ré­ben, a haj­na­li órák­ban Győr bel­vá­ro­sá­ban keve­re­dett nézet­el­té­rés­be egy tár­sa­ság­gal, mely­nek során elesett és az arcán megsérült.

Emi­att rend­őri intéz­ke­dés­re került sor, vala­mint a fér­fi­hez men­tőt is hív­tak. A men­tő­sök elkezd­ték a ter­helt ellá­tá­sát, majd mikor közöl­ték vele, hogy a fej­sé­rü­lé­se miatt be kell vinni a kór­ház­ba, a vád­lott ellen­sze­gült, ki akart száll­ni a mentőből.

Azért, hogy ezt meg­aka­dá­lyoz­za, a mentő 41 éves sofőr­je a ter­helt elé állt, aki ezért rátá­madt, a gép­ko­csi­ve­ze­tő felé ütött, ami éppen súrol­ta a sér­tett arcát. A sofőr meg­pró­bál­ta lefog­ni a ter­hel­tet, aki ekkor meg is harap­ta a sér­tet­tet, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va neki.

A férfi ellen az ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés miatt emelt vádat, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság elzá­rás­ra ítélje.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.