Főoldal » Hírek » Nem kímélte a présházakat a helyi férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal, elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 28 éves, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki egy tucat ingat­lant tört fel Iha­ros­ban és környékén.

A helyi lakos vád­lott jól ismer­te a falut és a hozzá tar­to­zó sző­lő­he­gyet, a betö­ré­se­ket azért követ­te el, hogy a könnyen szál­lít­ha­tó és érté­ke­sít­he­tő lopott tár­gya­kat eladja.

A férfi 2021 ápri­li­sá­ban pár nap alatt – elfo­gá­sá­ig - 12 családi- és prés­ház­ba hatolt be, mód­sze­re job­bá­ra a bejá­ra­ti ajtók és egyéb nyí­lás­zá­rók fel­fe­szí­té­se volt (1. kép).

A vád­lott egye­bek mel­lett per­me­te­ző­gé­pet, védő­masz­kot, bon­tott sze­rel­vé­nye­ket, házi­pá­lin­kát, tró­fe­á­kat (2. kép) lova­sí­tott meg, de több olyan ingat­lan­ban is járt, ahol kuta­tást köve­tő­en se talált ked­vé­re valót, illet­ve elő­for­dult, hogy a sér­tett zavar­ta meg.

A férfi össze­sen 174.500 forint érté­kű tár­gyat tulaj­do­ní­tott el jogtalanul.

Az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, azon­ban az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a bün­te­té­sek tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se végett, ezért a dön­tés nem jogerős.

A fel­hasz­nált fény­ké­pe­ket a nagy­atá­di rend­őrök az egyik szem­le során készítették.