Főoldal » Hírek » Nem követtek el bűncselekményt a rendőrök a VI. kerületi társasházban történt intézkedésük során - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te és élet­ve­szélyt okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban meg­szün­tet­te.

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gen az intéz­ke­dés alá vont férfi jogi kép­vi­se­lő­je tett fel­je­len­tést, amely­ben a TEK 2021. júni­us 18-ai elfo­gá­sá­nak mód­ját sérel­mez­te.

A hatá­ro­zat sze­rint a 42 éves férfi egy több eme­le­tes tár­sas­ház­ban fegy­ver­rel fenye­get­te a szom­széd­ja­it, amely­ről beje­len­tés érke­zett a BRFK-ra, akik a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint fel­kér­ték a TEK-et az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­hoz. A férfi bezár­kó­zott a laká­sá­ba, ame­lyet fel­szó­lí­tás­ra sem volt haj­lan­dó elhagyni, az oda bejut­ta­tott kap­cso­lat fel­vé­te­lét célzó tele­font pedig kidob­ta az ingat­lanból. Ezután a férfi egy lőfegy­ver­nek lát­szó, ólom löve­dé­kek­kel vagy acél, ille­tő­leg műanyag gömb­lö­ve­dé­kek­kel üze­mel­tet­he­tő rugós lég­pisz­tolyt fogott a rend­őrök­re, majd több cél­zott lövést is leadott.

A férfi által hasz­nált – súlyos sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra képes – pisz­toly alak­ja és mére­te meg­té­vesz­tés­re alkal­mas, az igaz­ság­ügyi fegy­ver­szak­ér­tő sze­rint lőfegy­verre hason­lít.

Ekkor a rend­őrök bab­zsák­lö­ve­dék­kel töl­tött söré­tes pus­ká­val vissza­lőttek a férfi fegy­ver­tar­tó keze irá­nyá­ba, aki ismé­tel­ten több alka­lom­mal rálőtt a rend­őrök­re, majd a laká­sá­ba vissza­hú­zód­va, a szo­bá­já­ban emelt tor­lasz mögül is több cél­zott lövést adott le a hiva­ta­los szemé­lyek és az ingat­lan­ba bekül­dött szol­gá­la­ti kutya felé is.

A TEK-esek löve­dék­ál­ló pajzs fede­zé­ké­ben meg­kö­zelítet­ték a folya­ma­to­san mozgó fér­fit élet kiol­tá­sá­ra nem alkal­mas löve­dék­kel és elekt­ro­mos sok­ko­ló­val is meg­lőt­ték, ame­lyet köve­tő­en a férfi tovább­ra is aktí­van ellen­állt, végül az orvos által beadott nyug­ta­tó injek­ció törte csak meg. Az intéz­ke­dés során 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A sérel­me­zett kény­szer­in­téz­ke­dé­sek elfo­gás során tör­té­nő alkal­ma­zá­sa jog­sze­rű, szak­sze­rű, szük­ség­sze­rű és ará­nyos volt. Érvé­nye­sült a foko­za­tos­ság elve is, a bekö­vet­ke­zett testi sérü­lé­sek – ame­lyek azért kelet­kez­tek, mert a sér­tett az együtt­mű­kö­dést saját dön­té­se alap­ján meg­ta­gad­ta – pedig önma­guk­ban nem ala­poz­zák meg egyet­len bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pít­ha­tó­sá­gát sem.

Meg­jegy­zen­dő, hogy az élet elle­ni köz­vet­len táma­dás veszé­lye az elfo­gást végző rend­őrök vonat­ko­zá­sá­ban nem­csak jogos védel­mi hely­ze­tet, hanem jog­sze­rű fegy­ver­hasz­ná­la­tot is meg­ala­pozhat, amely­re azon­ban nem került sor.