Főoldal » Archív » Nem látott ki a jeges szélvédőn, elsodort három embert

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves férfi ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

A vád­lott 2017. decem­ber hónap máso­dik felé­ben a reg­ge­li órák­ban Doma­há­za bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val. Egy busz­for­du­ló­ban balra nagy ívben kívánt kanya­rod­ni, azon­ban a gép­jár­mű szél­vé­dő­je annyi­ra jeges volt, hogy azon csak kis mér­ték­ben látott ki, így nem látta be az útke­resz­te­ző­dést, és az autó­val elso­dor­ta az úttes­ten egyéb­ként sza­bály­ta­la­nul meg­ál­ló és ott beszél­ge­tő három személyt.

A bal­eset követ­kez­té­ben a két fel­nőtt­ko­rú nő és egy kis­ko­rú lány közül az egyik nő a bal térde külső és belső sza­lag­já­nak rán­du­lá­sá­val, húzó­dá­sá­val járó 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el, amely­nek ered­mé­nye­ként mozgás-beszűkülésben és comb­izom sor­va­dás­ban meg­nyil­vá­nu­ló mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki.

A két másik sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szemben.