Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Nem lehet feltétel nélkül emelni az új gépjárművek árát – pert nyert az ügyészség – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­ér­de­kű pert indí­tott a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség egy több autó­már­kát is for­gal­ma­zó gép­jár­mű­ke­res­ke­dő ellen az új gép­ko­csik áreme­lé­sét sza­bá­lyo­zó szer­ző­dé­si ren­del­ke­zé­sek miatt.

Gép­jár­mű vásár­lá­sa során az ár a vásár­lói dön­tés egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb eleme, hiszen jelen­tős összeg­ről van álta­lá­ban szó. Az új gép­jár­mű árát a piaci körül­mé­nyek jelen­tő­sen befo­lyá­sol­ják, így külö­nö­sen vál­to­zó gaz­da­sá­gi kör­nye­zet­ben nem lehet­sé­ges min­dig előre tel­je­sen pon­to­san rög­zí­te­ni. Ez koc­ká­za­tot jelent mind a vásár­ló mind az érté­ke­sí­tő olda­lán. Ez az autó­ke­res­ke­del­mi piac ter­mé­sze­té­ből fakad. Nem enged­he­tő meg azon­ban az, hogy ezt a koc­ká­za­tot egye­dül a vásár­ló visel­je. Egyes gép­jár­mű adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek kap­csán tapasz­tal­ha­tó a szer­ző­dés olyan tar­tal­mú meg­fo­gal­ma­zá­sa, amely a gép­jár­mű árá­nak emel­ke­dé­se miat­ti hát­rányt tel­jes mér­ték­ben a fogyasz­tó­ra kíván­ja hárí­ta­ni. Ezt azzal lehet kikü­szö­böl­ni, hogy ha a szer­ző­dés a gép­jár­mű áremel­ke­dé­sé­nek lehet­sé­ges okait és mér­té­két előre és vilá­go­san rög­zí­ti. Ezál­tal még a szer­ző­dés meg­kö­té­se előtt a fogyasz­tó fel tudja mérni, hogy milyen mér­té­kű áremel­ke­dést kal­ku­lál be az adás­vé­tel­be, vala­mint az eme­lés szer­ző­dés­sze­rű­sé­gét is ellen­őriz­ni tudja utó­lag.

Az ügyész­ség a fen­ti­ek ellen­őr­zé­se érde­ké­ben - a fogyasz­tók védel­mé­ben - vizs­gá­la­tot foly­ta­tott új gép­jár­mű adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek kap­csán, majd pert indí­tott a bíró­sá­gon. A per ered­mé­nye­ként a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la – ahol az ügyé­szi állás­pon­tot már a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kép­vi­sel­te – jog­erős íté­le­té­vel meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vétel­ár szer­ző­dés­kö­tést köve­tő egy­ol­da­lú fel­eme­lé­sét lehe­tő­vé tevő kikö­té­sek tisz­tes­ség­te­len­nek, mivel azok az árvál­to­zást nem­csak egy­ér­tel­mű­en beazo­no­sít­ha­tó körül­mé­nyek ese­té­re, hanem egyéb, a gép­jár­mű beke­rü­lé­si költ­sé­gét érin­tő köz­te­her­nö­ve­ke­dés ese­té­re is meg­en­ge­dik. Ez utób­bi pedig olyan szé­les áreme­lé­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít az autó­ke­res­ke­dő részé­re, ame­lyet a fogyasz­tó elő­ze­te­sen fel­mér­ni nem tud, az szá­má­ra nem átlát­ha­tó, előre nem tud­hat­ja, hogy milyen fel­té­te­lek ese­tén és milyen mér­ték­ben kerül­het sor továb­bi ter­hek rá tör­té­nő áthá­rí­tá­sá­ra. Emel­lett a bíró­ság azért is tisz­tes­ség­te­len­nek tekin­tet­te a szer­ző­dé­si kikö­té­se­ket, mert a fogyasz­tó nem mond­hat­ta fel a szer­ző­dést áreme­lés ese­tén.

Az ügyész­ség által indít­ha­tó köz­ér­de­kű perek jog­kö­vet­kez­mé­nye az, hogy az ügyész kere­se­té­nek helyt adó dön­tés ese­tén, a bíró­ság a jog­erős íté­le­té­ben meg­ál­la­pít­ja a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét. A köz­ér­de­kű per­ben hozott íté­let hatá­lya – az érin­tet­tek min­den egyéb jog­cse­lek­mé­nye nél­kül – a tör­vény ere­jé­nél fogva kihat min­den, a vál­lal­ko­zás­sal szer­ző­dő ter­mé­sze­tes sze­mély­re, tehát min­den olyan egye­di szer­ző­dés­re, amely­ben a tisz­tes­ség­te­len kikö­tés meg­ta­lál­ha­tó. A tör­vény sze­rint az ilyen szer­ző­dé­si ren­del­ke­zés­re jogo­sult­sá­got ala­pí­ta­ni és annak alap­ján tel­je­sí­té­sét köve­tel­ni nem lehet.

Az ügyész­ség új autó­kat érté­ke­sí­tő keres­ke­dők­kel szem­ben eddig több pert is indí­tott, melyek még folya­mat­ban van­nak.

A per­in­dí­tá­sok­ról szóló koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/autokereskedokkel-szemben-inditott-pereket-az-ugyeszseg-a-pest-varmegyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/