Főoldal » Archív » Nem létező arcmaszkokra hivatkozva csaltak ki milliókat - letartóztatást indítványoz a Fővárosi Főügyészség – VIDEÓVAL az elfogásról

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a tör­vény tel­jes szi­go­rá­val fel­lép a világ­jár­vá­nyon nye­rész­ke­dő bűn­szö­vet­ség elfo­gott tagja és min­den ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­je ellen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy hon­du­ra­si állam­pol­gár férfi egy­elő­re isme­ret­len tár­sa­i­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy a világ­jár­vány okoz­ta veszély­hely­ze­tet kihasz­nál­va vagyo­ni haszon­szer­zés végett bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­nek el. Ennek kere­té­ben a férfi és bűn­tár­sai egy egye­sült álla­mok­be­li gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­jét téve­dés­be ejtet­ték, és szín­leg 220 mil­lió egész­ség­ügyi arc­maszk leszál­lí­tá­sá­ra szer­ződ­tek egy léte­ző magyar cég ada­ta­i­nak – a cég veze­tő­jé­nek tudta nél­kü­li – fel­hasz­ná­lá­sá­val. A gya­nú­sí­tott és tár­sai több tíz­ezer dol­lárt kér­tek és kap­tak elő­leg­ként. Mivel továb­bi elő­le­get kér­tek, az ame­ri­kai cég kép­vi­se­lő­je Magyar­or­szág­ra uta­zott az áru meg­te­kin­té­se cél­já­ból, ahol a bűn­szö­vet­ség tag­jai továb­bi, nyolc­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó össze­get kér­tek tőle tele­fo­non. A sér­tett azon­ban gya­nút fogott, érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik az előre meg­be­szélt talál­ko­zón, egy V. kerü­le­ti étte­rem­ben elfog­ták az álné­ven bemu­tat­ko­zó hon­du­ra­si férfit.

A BRFK V. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság jelen­tős kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki a fér­fit és elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra. Az indít­vány­ról a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon hoz döntést.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a ható­sá­gok a koro­na­ví­rus miatt kihir­de­tett veszély­hely­zet­ben elren­delt ítél­ke­zé­si szü­net­ben is hala­dék­ta­la­nul és a tör­vény tel­jes szi­go­rá­val fel­lép­nek a bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tők ellen.

A Rend­őr­ség vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-rendorok-a-szajmaszkokkal-uzletelo