Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Nem segített a szőrfestés, azonosították az ellopott kiskutyát – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki azzal pró­bál­ta meg lep­lez­ni a kutya­lo­pást, hogy haj­fes­ték­kel szür­ké­re fes­tet­te az eb fehér szőrét.

A vád lénye­ge sze­rint a ter­helt 2023 augusz­tu­sá­ban élet­tár­sát fuva­roz­ta a Barcs­hoz köze­li falu­juk­ban egy isme­rő­sé­hez, és amíg a nők az utcán beszél­get­tek, a kocsi­ban vára­ko­zott. A vára­ko­zás során a férfi ész­re­vet­te, hogy az egyik ház hiá­nyos kerí­té­sén kibújt egy csi­va­va faj­tá­jú öleb. A ter­helt a jármű ajta­já­ból simo­gat­ni kezd­te a kis­ku­tyát, majd a kocsi­ba emel­te és az állat­tal együtt élet­tár­sa csat­la­ko­zá­sa után ott­ho­nuk­ba hajtott.

Az eb gaz­dá­ja más­nap meg­je­lent a vád­lott­nál és keres­te a kutyát, azon­ban a férfi elő­ször tagad­ta, hogy ott lenne. A sér­tett viszont nyü­szí­tő han­got hal­lott, és a mel­lék­épü­let­be zárva meg is talál­ta az idő­köz­ben feke­te haj­fes­ték­kel befes­tett, később chip­jé­vel is azo­no­sí­tott kiskutyát.

Az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en a Bar­csi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat jog­erő­sen pró­bá­ra bocsátotta.

Az első fény­ké­pen a csi­va­va ere­de­ti szőr­ze­té­vel, a mási­kon az átfes­tés után látható.

A festés előtti és utána kép a kutyáról