Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nem sikerült kitolni az áruházból a teli bevásárlókocsit - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fia­tal­ko­rú fiú­val és két fel­nőtt tár­sá­val szem­ben. Az elkö­ve­tők fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt áll­nak, amit hason­ló jel­le­gű bolti lopás miatt rót­tak ki velük szemben.

A vád sze­rint a Fejér megyé­ben élő vád­lot­tak 2021 decem­be­ré­ben Velen­cén talál­koz­tak, ahol isme­rő­sei közöl­ték a fiú­val, hogy Sió­fok­ra men­nek bevá­sá­rol­ni. Az autó­út során a fel­nőt­tek azt is meg­be­szél­ték a kis­ko­rú ter­helt­tel, hogy a társa által elő­ké­szí­tett bevá­sár­ló­ko­csi­ban lévő áruk fize­tés nél­kül kito­lá­sá­ban kell közreműködnie.

A dél­utá­ni órák­ban elő­ször a nő ment be a sió­fo­ki áru­ház­ba, ahol össze­sen 330.000 forint érté­kű ter­mé­ke­ket, első­sor­ban élel­mi­sze­re­ket hal­mo­zott a bevá­sár­ló­ko­csi­ba úgy, hogy egyes áruk­ról a lopás­gát­ló esz­kö­zö­ket is eltá­vo­lí­tot­ta. Ami­kor a nő vég­zett, tele­fo­non hívta fel tár­sát, hogy küld­je be a fiút.

Annak elle­né­re, hogy az üzlet­ben a nő továb­bi tip­pe­ket adott a fia­tal­nak az „ész­re­vét­len” lopás­hoz, a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat már egy ideje figyel­te őket, így a bevá­sár­ló kocsi­ba rakott ter­mé­ke­ket nem tud­ták elvinni.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú vád­lott­ra nézve pró­bá­ra bocsá­tást, míg a fel­nőtt­ko­rú ter­hel­tek­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.