Főoldal » Hírek » Nem számolt az eladóval, meghiúsult az ékszerlopás - videóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly fél mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű ékszer­rel futott el egy ékszer­üz­let­ből, úgy, hogy aznap már a mun­ka­he­lyé­ről is sikkasztott.

A vád­irat sze­rint a rein­teg­rá­ci­ós őri­ze­te alatt a férfi min­den nap 8 és 12 óra között dol­go­zott étel­fu­tár­ként egy helyi étte­rem­ben. A napi bevé­telt 2021. októ­ber 22. nap­ján nem adta le, hanem 87.000 forin­tot egy tar­to­zás kiegyen­lí­té­sé­re fordította.

A férfi ugyan­ezen a napon, dél­után, egy helyi ékszer­bolt­ban valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy beteg lányá­nak sze­ret­ne arany nyak­lán­cot venni. Az eladó per­ce­ken keresz­tül muta­tott be neki ékszer­tar­tó tál­cá­kon külön­bö­ző lán­co­kat és medá­lo­kat. A férfi úgy tett, mint­ha azok közül válo­gat­na, s egyre újabb és újabb éksze­re­ket vete­tett elő a nővel a pult­ból. Eköz­ben egy­más­ra helye­zett és fél­re­tett három tál­cát, majd egy­szer csak azo­kat meg­fog­va kifor­dult a bolt­ból, és a közel­ben par­ko­ló kocsi­já­hoz sie­tett. Ezt látva az eladó azon­nal utána eredt, és az autó­já­nál utol is érte a vád­lot­tat, aki elej­tet­te az éksze­re­ket, mikor a nő neki­sza­ladt. A volán mögé beülő férfi a föl­dön szét­szó­ró­dott lán­cok­ból még fel akart mar­kol­ni, ebben azon­ban az eladó szin­tén meg­aka­dá­lyoz­ta, mivel a kocsi ajta­ját kívül­ről neki­csuk­ta a kar­já­nak. A vád­lott ekkor elhaj­tott a helyszínről.

A bemu­ta­tás­ra kihe­lye­zett éksze­rek érté­ke az 1 mil­lió forin­tot is meg­ha­lad­ta. A ter­helt által ezek közül elvitt tál­cá­kon 735.000 forint érték­ben 16 darab arany­lánc és közel 100 medál volt.

A járá­si ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat, mint külö­nös vissza­esőt, sik­kasz­tás vét­sé­gé­vel vala­mint minő­sí­tett lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.