Főoldal » Archív » Nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősávban, ezért bántalmazta az időskorú vásárlót és a bolti eladót - Gyorsított eljárásban 90 nap elzárásra ítélték - videóval

A 30 éves újpes­ti haj­lék­ta­lan fér­fit a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban garáz­da­ság vét­sé­ge miatt állí­tot­ta teg­nap bíró­ság elé.

A bűn­cse­lek­mény még 2020. már­ci­us 29-én, vasár­nap 10 óra 30 perc­kor tör­tént, ami­kor a vád­lott az előző nap éjfél­től beve­ze­tett, a 65 év felet­ti­ek dél­előtt 9 óra és 12 óra közöt­ti élel­mi­szer­bolt láto­ga­tá­si idő­sáv­ját megszeg­ve sört, vala­mint chip­set pró­bált vásá­rol­ni egy újpes­ti kisboltban.

A bolt eladó­ja figyel­me­zet­te a fér­fit, hogy dél­előtt 9 és 12 óra között nem vásá­rol­hat, de ő ennek elle­né­re a kivá­lasz­tott ter­mé­ke­ket levet­te a pol­cok­ról, majd fizet­ni pró­bált, de a pénz elfo­ga­dá­sát a bolti eladó meg­ta­gad­ta, mire a férfi szit­ko­zód­ni kez­dett. Ezt hal­lot­ta meg egy bolt­ba belé­pő idős­ko­rú vásár­ló, aki kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, mire ő a nyug­dí­jas fér­fit három alka­lom­mal tenyér­rel arcul ütöt­te, és köz­ben a pol­cok­ról több ter­mé­ket a föld­re sodort. Ekkor az eladó a meg­tá­ma­dott vásár­lója segít­sé­gé­re sie­te­tett, mire a vád­lott a nőt is egy­szer arcul ütöt­te, aki ettől az egyik polc­nak esett. 

A magá­ról meg­fe­led­ke­ző fér­fit a többi vásár­ló fogta le, és vitte ki az üzletből.

A kerü­le­ti bíró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat 90 nap elzá­rás­ra ítél­te – az íté­let jog­erős és végrehajtható. 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.