Főoldal » Archív » Nem találta lakását a garázda vádlott

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 19 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2017 októ­be­ré­ben egy veszp­ré­mi tár­sas­ház bejá­ra­ti ajta­ját rug­dal­ta, és közel­ben par­ko­ló gép­ko­csi­kat ron­gált meg, miu­tán haj­nal­ban, itta­san haza­fe­lé tar­tott, és a saját címét elté­veszt­ve nem jutott be a lakó­he­lyé­nek hitt házba. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő, miu­tán a kul­csa nem nyi­tot­ta a bejá­ra­ti ajtót, azt talp­pal, nagy erő­vel több­ször meg­rúg­ta. A zajra az egyik lakó fel­éb­redt, és figyel­mez­tet­te a vád­lot­tat, hogy hagy­ja abba az ajtó dön­ge­té­sét. A férfi azon­ban vissza­ki­a­bált, hogy enged­jék be, mert ő ott lakik, és a nevét, vala­mint a laká­sá­nak szá­mát is meg­mond­ta az asszony­nak. A lakó erre közöl­te, hogy lehe­tet­len, amit mond, mivel a kér­dé­ses lakás­ban ő él, illet­ve a férfi által hivat­ko­zott nevű lakó­ja nincs a háznak.

A vád­lott azon­ban nem hagyott fel szán­dé­ká­val, fel­ka­pott egy beton virág­tar­tót, és azzal a bejá­ra­ti ajtó felé indult. Az asszony ezt látva fel­szó­lí­tot­ta, hogy tegye le a tar­tót, mire a férfi azt ledob­ta, majd fel­csön­ge­tett a lakás­ba, ahol a kapu­te­le­font már a nő fia vette fel, aki pró­bál­ta meg­ér­tet­ni az elkö­ve­tő­vel, hogy a lakás­ban ők élnek, és biz­tos benne, hogy olyan nevű sze­mély, mint a vád­lott nem lakik a házban.

A férfi ekkor távo­zott, de előt­te még néhány­szor bele­rú­gott a bejá­ra­ti ajtó­ba, majd egy, a közel­ben par­ko­ló sze­mély­au­tó hátsó lám­pá­ját rúgta ki, egy másik gép­ko­csi vissza­pil­lan­tó tük­rét pedig letör­te, illet­ve más par­ko­ló autók­ba is belerúgott.