Főoldal » Hírek » Nem találták a pofozkodót, mást vertek meg helyette - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 19 éves és egy 22 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A vád­irat sze­rint az idő­seb­bik vád­lott 2019. már­ci­us hónap köze­pén az esti órák­ban, Bőcsön egy sörö­ző­ben szó­ra­ko­zott az isme­rő­se­i­vel, és erő­sen leit­ta­sod­va nézet­el­té­rés­be keve­re­dett egy helyi lakos fér­fi­val, aki pofon ütötte.

A vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott, haza­ment, hogy a bán­tal­ma­zá­sa miatt elhív­ja a test­vé­re­it. Két férfi test­vé­re, vala­mint a fia­ta­lab­bik vádlott-társával vissza­ér­kez­tek, azon­ban hiába keres­ték a pofoz­ko­dót, nem talál­ták, mivel idő­köz­ben távo­zott. Harag­juk­ban ordí­toz­ni kezd­tek, és szi­dal­maz­ták a bőcsi lakosokat.

A presszó tera­szán tar­tóz­ko­dó sér­tett férfi fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy állít­sák le magu­kat, ebből viszont szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. Az idő­sebb vád­lott egyik test­vé­re oda­ug­rott a sér­tett­hez, több­ször meg akar­ta ütni, azon­ban a vád­lott és egy másik férfi közé­jük állt, de ennek elle­né­re is meg­rúg­ta a mell­ka­sán, ami­től a sér­tett meg­tán­to­ro­dott. Ezután az épü­let előt­ti kert­ből kihú­zott egy faka­rót, és azzal hátba vágta a sér­tet­tet, aki elsza­ladt, majd vissza­for­dul­va kér­dő­re vonta a tár­sa­sá­got, hogy mi bajuk van vele.

A sér­tet­tet bán­tal­ma­zó ezen sze­méllyel szem­ben a bün­te­tő­el­já­rást elkülönítették.

A sér­tett már haza­in­dult, ami­kor a fia­ta­lab­bik vád­lott a fején meg­ütöt­te, ami­től a sér­tett a föld­re esett. Ahogy fel­állt, rög­tön mene­kül­ni kez­dett, futott az utcán, de mind­két vád­lott üldö­ző­be vette, ami­kor utol­ér­ték, ütle­gel­ték, rug­dos­ták, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet a hely­szí­nen hagy­va vissza­men­tek a presszóhoz.

A vérző fejű sér­tet­tet egy isme­rő­se talál­ta meg, aki érte­sí­tet­te a mentőket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett arc­ko­po­nya és kopo­nya­ala­pi 8 napon túl gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, reá­lis esé­lye volt köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­tal járó kopo­nya­űri vér­zés kiala­ku­lá­sá­nak, amely elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek köszönhető.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő fia­ta­lab­bik vád­lot­tal, illet­ve a más ügy­ben bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló idő­sebb vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.