Főoldal » Archív » Nem tanult a hibájából - letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki annak elle­né­re ismét bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, hogy koráb­ban ugyan­ilyen cse­lek­mé­nyért már eljá­rás indult ellene.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. júni­us 8-án az ittas elkö­ve­tő trá­gár hang­nem­ben szi­dal­maz­ta közös lakó­he­lyü­kön a kert­ben az élet­tár­sát azért, mert a nő koráb­bi bán­tal­ma­zá­sa miatt fel­je­len­tet­te őt, amely nyo­mán bün­te­tő­el­já­rás indult. A férfi a szi­dal­ma­zás köz­ben a sér­tett köze­lé­be lépett, és az éppen gug­go­ló nőt fejbe rúgta.

A rúgás követ­kez­té­ben a sér­tett bal szeme alatt vérző duz­za­nat keletkezett.

Az elkö­ve­tőt aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­né a bizo­nyí­tást, illet­ve fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.