Főoldal » Archív » Nem tiltották meg a szabálytalan munkavégzést, emiatt meghalt egy munkás Szolnokon

A Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat két mun­ka­he­lyi veze­tő ellen.

A vád sze­rint a két vád­lott egy fafel­dol­go­zó szol­no­ki cég telep­he­lyén a mun­ka­vég­zés irá­nyí­tá­sá­val, ellen­őr­zé­sé­vel foglalkozott.

A sér­tett mun­kás néhány hónap­ja dol­go­zott a telep­he­lyen, fameg­mun­ká­ló mun­ka­kör­ben. A fel­ada­tai közé tar­to­zott a faaprító-daráló gép működ­te­té­se, így az is, hogy meg­szün­tes­se a tor­ló­dást, ha a gép behor­dó­sza­lag­ján fel­tor­ló­dik az anyag.

Az e mun­ka­kör­ben dol­go­zók, a mun­ka­vé­del­mi elő­írá­sok elle­né­re, a dará­ló­gép műkö­dő behor­dó­sza­lag­já­ra fel­men­tek és így hárí­tot­ták el a rend­sze­res alap­anyag elakadásokat.

A sér­tett 2017. már­ci­us 27-én dél­előtt, követ­ve a kiala­kult gya­kor­la­tot, fel­állt a dará­ló­gép behor­dó­sza­lag­já­ra, és az bevit­te a darálógépbe.

A sér­tett a súlyos trau­más ron­cso­ló­dás miatt a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a két veze­tő tudott arról, hogy a mun­ká­sok a mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat nem tart­ják be, ennek elle­né­re nem til­tot­ták meg nekik a mun­ka­vég­zést, bár az a mun­ka­kö­ri köte­le­zett­sé­gük lett volna.

Az ügyész­ség sze­rint mulasz­tá­suk követ­kez­mé­nye volt a halá­los ered­mé­nyű bal­eset, mely miatt velük szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Szol­no­ki Járásbíróságnál.