Főoldal » Hírek » Nem tudta elfogadni a szakítást a volt élettársát zaklató és bántalmazó férfi - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki nem tudta elfo­gad­ni a sza­kí­tást, ezért folya­ma­to­san, kitar­tó­an zak­lat­ta volt élet­tár­sát, továb­bá több erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett a nő sérel­mé­re. A fér­fit az elren­delt távol­tar­tás, az elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rás, de még a letar­tóz­ta­tás sem tar­tot­ta vissza a továb­bi zaklatástól.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett kap­cso­la­ta több évi együtt­élés után 2020 máju­sá­ban ért véget. A férfi ezután elköl­tö­zött a nő XIX. kerü­le­ti ingat­la­ná­ból, a sza­kí­tást azon­ban nem tudta elfogadni.

A követ­ke­ző két hónap­ban a vád­lott meg­ke­se­rí­tet­te a nő min­den­nap­ja­it, aka­ra­ta elle­né­re tele­fo­non és sze­mé­lye­sen is rend­sze­re­sen hábor­gat­ta a sér­tet­tet az ott­ho­ná­nál és a mun­ka­he­lyén is, vala­mint a sér­tett XIX. kerü­le­ti házát is rend­sze­re­sen meg­ron­gál­ta. Volt olyan, hogy tég­lá­val dobta be a ház abla­kát, majd később a kitört abla­kon bemá­szott, és egé­szen a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­é­ig a nőt szo­ro­san lefog­va tar­tot­ta. Egy másik eset­ben feke­te fes­ték­szó­ró spay-vel fújta le a ház falát, pár nap­pal később pedig fes­ték­kel öntöt­te le az ingat­lan kapu­ját. Két külön­bö­ző eset­ben pedig kőmű­ves­ka­la­páccsal jelent meg a sér­tett ott­ho­ná­nál, és azzal ron­gál­ta meg a ház utca­fron­ti falát.

A vád­lott emel­lett több eset­ben máso­kat bízott meg a sér­tett ott­ho­ná­nak meg­ron­gá­lá­sá­val. Egy ilyen alka­lom­mal, egy álta­la aznap meg­is­mert férfi a vád­lott szo­ros irá­nyí­tá­sa mel­lett elő­ször fes­ték­szó­ró­val fújta le a ház falát, majd egy nagy­mé­re­tű kővel dobta meg az egyik utca­fron­ti abla­kot. Egy másik alka­lom­mal a férfi 5000 forin­tot fize­tett egy haj­lék­ta­lan fér­fi­nak azért, hogy a ház egyik abla­kát törje be. Ez utób­bi fér­fit a rend­őrök a hely­szí­nen elfogták.

Az elkö­ve­tő a több­szö­ri rend­őri intéz­ke­dés és az idő­köz­ben elren­delt meg­elő­ző távol­tar­tás elle­né­re sem hagyott fel a nő zak­la­tá­sá­val. A férfi 2020. júli­us 28-án reg­gel, itta­san, a XIX. kerü­let­ben, az egyik keresz­te­ző­dés­nél vára­ko­zott a kerék­pár­ral mun­ká­ba tartó sér­tett­re. Ami­kor a nő a keresz­te­ző­dés­hez ért, a vád­lott meg­ál­lí­tot­ta őt és inzul­tál­ni kezd­te, majd ami­kor a sér­tett érte­sí­te­ni akar­ta a rend­őr­sé­get, a vád­lott ököl­lel, több­ször, nagy erő­vel meg­ütöt­te a fejét. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az orr­csont dara­bos töré­sét és élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő fej­sé­rü­lést szenvedett.

A rend­őrök a fér­fit még aznap őri­zet­be vet­ték, a bíró­ság pedig ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Csak­nem 10 hónap eltel­té­vel, 2021 máju­sá­ban a bíró­ság azon­ban meg­szün­tet­te a kény­szer­in­téz­ke­dést, és helyet­te bűn­ügyi fel­ügye­le­tet, vala­mint távol­tar­tást ren­delt el, elő­ír­va, hogy a vád­lott a sér­tet­tel sem­mi­lyen for­má­ban nem lép­het kap­cso­lat­ba. Mind­ezek elle­né­re, a vád­lott már a sza­ba­du­lá­sa nap­ján, tele­fo­non hívta a sér­tet­tet, más­nap pedig már a mun­ka­he­lyé­nél várta. A továb­bi zak­la­tá­sok miatt a férfi végül ismét letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 50 éves fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, ron­gá­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel, vala­mint több rend­be­li magán­lak­sér­tés­sel és zak­la­tás­sal is vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A ron­gá­lás­ra fel­buj­tott haj­lék­ta­lan fér­fi­val szem­ben ron­gá­lás vét­sé­ge, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­ge a vád, és pró­bá­ra bocsá­tás­ra irá­nyul az ügyé­szi indítvány.

A fel­vé­tel ele­jén a vád­lott által fel­buj­tott haj­lék­ta­lan férfi ron­gá­lá­sa, a követ­ke­ző rész­ben a vád­lott egyik fes­ték­szó­rós fúj­ká­lá­sa, végül az isme­ret­len bűn­társ ron­gá­lá­sai látszanak.