Főoldal » Archív » Nem tudta meggyőzni az élettársát, hogy ne hagyja el, ezért megölte a nőt – vádemelés

Hosszan kér­lel­te a férfi az élet­tár­sát, hogy ne hagy­ja el, a nő azon­ban dön­tött, mire a férfi leszúr­ta; a Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 60 éves férfi a közös mun­ka­he­lyü­kön ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­vel sze­rel­mi viszonyt léte­sí­tett. A férfi és a nő össze­köl­tö­zött egy XV. kerü­le­ti lakás­ban, azon­ban a kap­cso­la­tuk rövid idő eltel­té­vel annyi­ra meg­rom­lott, hogy a sér­tett úgy dön­tött, elhagy­ja a vád­lot­tat. Ami­kor a nő ezt közöl­te a fér­fi­val, a vád­lott megütötte.

A sér­tett 2017. novem­ber 16-án a dél­előt­ti órák­ban, miu­tán a vád­lott hosszan győz­köd­te, hogy ne hagy­ja el, a férfi jelen­lé­té­ben elkez­dett össze­pa­kol­ni, eköz­ben a vád­lott tovább­ra is ered­mény­te­le­nül kér­lel­te, hogy marad­jon. Mivel a nő foly­tat­ta a pako­lást, a férfi a kony­há­ban magá­hoz vett egy kést, majd a nap­pa­li szo­bá­ba lépett, és a neki hát­tal álló sér­tet­tet meg­szúr­ta. A nő a föld­re esett, és a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öttől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.