Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Nem tudta megütni a sógorát, ezért szétverte az autóját - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 41 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 júni­u­sá­ban, a késő dél­után, laká­sá­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a test­vé­re élet­tár­sá­val. Szi­dal­maz­ta, majd meg­pró­bál­ta meg­üt­ni, azon­ban sógo­ra elke­rül­vén a vere­ke­dést, kiment az utcá­ra.

A vád­lott ekkor kije­len­tet­te, hogy össze­tö­ri a sógo­ra autó­ját, ezért magá­hoz vett egy lapá­tot, oda­ment a ház előtt par­ko­ló gép­jár­mű­höz, és a lapát­tal elő­ször az autó vissza­pil­lan­tó­tük­rét törte le, majd pedig egy­más után a gép­jár­mű első - és hátsó szél­vé­dő­jét, továb­bá oldal­üve­ge­it is betör­te, és vissza­ment a lakás­ba.

A ron­gá­lás­sal 200 000 Ft-ot meg­ha­la­dó kárt oko­zott, amely tekin­te­té­ben a sér­tett pol­gá­ri jogi igényt és magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.