Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Nem volt elég 5 liter gyomorkeserű, visszament még 5 literért – letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a hét­vé­gén rövid időn belül 10 liter ége­tett szeszt pró­bált meg ellop­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi múlt hét szom­ba­ton, 14 óra 30 perc­kor tért be elő­ször az egyik bel­vá­ro­si áru­ház­ba, Sze­ge­den. A bolt­ban a gya­nú­sí­tott egy 5 lite­res, 50 ezer forint érté­kű ége­tett szeszt tar­tal­ma­zó üve­get tett a kosa­rá­ba, majd azt a kosár­ral együtt kirak­ta a bevá­sár­ló köz­pont kocsi­kat táro­ló részén, kike­rül­ve így az áru­vé­del­mi biz­ton­sá­gi kaput, majd üres kéz­zel kisé­tált. Az áru­ház bolt részé­ből kijö­vet az üve­get magá­hoz véve távo­zott. A bolt dol­go­zói kame­ra­fel­vé­te­len ész­lel­ték a gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyét, azon­ban már nem érték utol őt.

A férfi alig egy óra múlva vissza­tért és hason­ló mód­szer­rel meg­pró­bált egy ugyan­olyan 5 lite­res sze­szes italt eltu­laj­do­ní­ta­ni, azon­ban a biz­ton­sá­gi őr a távo­zó­ban levő gya­nú­sí­tot­tat fel­tar­tóz­tat­ta.

A gya­nú­sí­tott által oko­zott közel 100 ezer forin­tos lopá­si kár így fele rész­ben meg­té­rült.

A lopás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét, tekin­tet­tel arra is, hogy több­szö­rös vissza­eső, jelen­leg is vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több bün­te­tő eljá­rás van vele szem­ben folya­mat­ban. A fér­fit alig egy hónap­ja ítél­te a bíró­ság lopás bűn­cse­lek­mé­nye miatt vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dön­te­ni.