Főoldal » Hírek » Nem volt elég az alkalmi segítség, ki is fosztották az idős férfit – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik kifosz­tot­ták azt az idős­ko­rú sér­tet­tet, aki koráb­ban segí­tett nekik.

A vád­irat sze­rint a két test­vér és egyi­kük élet­tár­sa már koráb­ban is kapott segít­sé­get a test­vér­pár kis­kun­lac­há­zi szom­széd­já­ban lakó, közel nyolc­van­éves sértettől.

2021 tava­szá­tól a női rend­sze­re­sen kért az idős sér­tet­től kisebb össze­ge­ket, ame­lyek során meg­fi­gyel­te, hogy hol tart­ja a pénz­tár­cá­ját és azt is, hogy abban viszony­lag nagyobb mennyi­sé­gű kész­pénz van. 2021 júni­us ele­jé­re az elkö­ve­tők ismét kifogy­tak a pénz­ből és tud­ták, hogy a sér­tet­től alkal­man­ként leg­fel­jebb pár tíz­ezer forin­tot remél­het­nek. Mivel nekik több pénz­re volt szük­sé­gük elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik az idős férfi pénztárcáját.

Egy este a női átment a sér­tett­hez és lak­bér­re kért tőle pénzt. Mivel már előző este is kapott tőle har­minc­ezer forin­tot, a sér­tett elzár­kó­zott az ismé­telt köl­csön­től. A nő ezután több órás könyör­gés­be kez­dett, mire a sér­tett elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját és át akart adni tíz­ezer forin­tot. Ekkor a nő jel­zett két tár­sá­nak, akik az udvar­ról besza­lad­tak a házba, majd egyi­kük kikap­ta a sér­tett kezé­ből a pénz­tár­cát – benne száz­ezer forint­tal – míg a másik utó­lag egy léc­cel a sér­tett kar­já­ra és nya­ká­ra ütött. A sér­tett jobb karja az ütés­től eltört. Ezután a női még meg­tö­röl­te a sér­tett vérző nya­kát, majd elme­ne­kült. Köz­ben azon­ban a bejá­ra­ti ajtót kívül­ről bezár­ta, és még az ajtó­ki­lin­cset is magá­val vitte.

Az idős sér­tett egy ideig várt, hogy az elkö­ve­tők biz­to­san távol kerül­je­nek, majd utána az abla­kon keresz­tül mászott ki az utcá­ra, ahol a járó­ke­lők­től kért segítséget.

Az elkö­ve­tők ellen cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te vala­mint a sérü­lést okozó ellen továb­bá súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Rác­ke­vei Járá­si Ügyészség.