Főoldal » Hírek » Nem volt jegye, megverte a kalauzt - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki jegy nél­kül uta­zott a vona­ton, majd meg­ver­te az őt ellen­őr­ző kalauzt

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 33 éves férfi 2023 feb­ru­ár­já­ban Szom­bat­hely­ről vona­to­zott Sop­ron­ba, úgy hogy előt­te nem vett jegyet. A jegy­vizs­gá­ló Nagy­cenk állo­más előtt kérte a jegyet, majd a férfi ada­ta­it, a ter­helt azon­ban nem műkö­dött együtt. Az ada­tai meg­adá­sa helyett a blic­ce­lő a kala­uzt gyom­ron és arcon ütötte.

A 36 éves sér­tett az üté­sek miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az őt ért bán­tal­ma­zás miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség a táma­dó ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak és könnyű testi sér­tés miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel 7 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.