Főoldal » Hírek » Nem volt kifizetődő a kábítószerrel való kereskedés – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat öt fér­fi­val és egy nővel szem­ben.

A vád sze­rint négy vád­lott dél-dunántúli tele­pü­lé­sek­hez köt­he­tő, akik a másik két buda­pes­ti vád­lot­tól 2022 feb­ru­ár­já­ban sze­rez­tek be jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó tab­let­tá­kat - össze­sen 900 db-ot - azért, hogy azt haszon­nal érté­ke­sít­sék.

A ter­hel­tek mind­egyi­ke részt vett az üzlet­ben, azon­ban hasz­nuk végül nem lett belő­le, mivel kábí­tó­szert a nyo­mo­zó ható­ság egy össze­han­golt rend­őr­sé­gi akció során lefog­lal­ta, így a fogyasz­tók­nak nem tud­ták érté­ke­sí­te­ni.

Az eljá­rás­ban két vevőt és az egyik eladót is letar­tóz­tat­ta a bíró­ság, míg a har­ma­dik vevő bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a keres­ke­dők­kel szem­ben hat év és tizen­két év hat hónap közöt­ti fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.