Főoldal » Archív » Nem volt otthon az ismerőse – kipakolta a garázsát

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki isme­rő­se gará­zsá­ból tulaj­do­ní­tott el műsza­ki eszközöket.

2017 nya­rán a vád­lott vásá­rolt egy komp­resszort a sér­tet­től, ekkor látta meg azt, hogy a sér­tett gará­zsá­ban sok szer­szám­gép található.

Júli­us ele­jén a vád­lott beszél­ni akart a sér­tet­tel. Elment hozzá, de nem talál­ta ott­hon. Miu­tán rájött, hogy senki nincs a ház­ban, bement az udvar­ra és a garázs­ból eltu­laj­do­ní­tott két lánc­fű­részt, egy elekt­ro­mos fűnyí­rót, egy fűka­szát, egy hegesz­tő készü­lé­ket és egy hosszab­bí­tót. A gépe­ket teher­au­tó­já­val két for­du­ló­val szál­lí­tot­ta ott­ho­ná­ba, ahol később a rend­őr­ség azo­kat lefog­lal­ta, így a 155.000 forin­tos kár megtérült.

Mivel a vád­lott a lopást koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­se alatt követ­te el, az ügyész­ség a mos­ta­ni cse­lek­mé­nye miatt kisza­ban­dó fog­ház­bün­te­tés mel­lett indít­vá­nyoz­ta a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is.