Főoldal » Archív » Nemcsak hajat vágott, hanem kábítószert is árult vendégeinek az esztergomi nő

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 23 éves nővel szemben.

Az esz­ter­go­mi bérelt laká­sá­ban fod­rász­ként dol­go­zó nő elha­tá­roz­ta, hogy jöve­del­mét kábí­tó­szer eladá­sá­val egé­szí­ti ki. Ezért isme­ret­len sze­mély­től kan­na­biszt, amfe­ta­mint, ecstasy-t és koka­int vásá­rolt, melye­ket a laká­sán árult a haj­nyí­rás­ra érke­ző ven­dé­ge­i­nek, és azok isme­rő­se­i­nek. A nő elő­ze­tes meg­be­szé­lést köve­tő­en akár a vásár­lók laká­sá­ra vagy más meg­be­szélt hely­szín­re is szál­lí­tot­ta a kábítószereket.

A díler a kiter­jedt vevő­kö­ré­nek 2016 decem­be­ré­től 2017. ápri­lis végé­ig árul­ta a bódí­tó hatá­sú anya­go­kat, ezzel 197.000 Ft-ot kere­sett a haj­vá­gás mel­lett. A nőt 2017. ápri­lis 22. nap­ján a laká­sá­ban elfog­ták a rend­őrök, ahol a nyo­mo­zók kipor­ci­ó­zott kábí­tó­sze­re­ket, továb­bá az ada­go­lás­hoz szük­sé­ges mér­le­get fog­lal­tak le.

A bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő, a nő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.