Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Nemlétező örökségre hivatkozva csapta be időskorú szomszédját- vádemelés- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki a szom­széd­já­nak oko­zott közel 3 mil­lió forin­tos kárt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. év ele­jén ismer­ke­dett meg a szom­széd­já­ban élő idős­ko­rú, élet­mód­ja miatt a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sér­tet­tel. A vád­lott már ekkor is álné­ven mutat­ko­zott be és fel­is­mer­te a sér­tett befo­lyá­sol­ha­tó, kihasz­nál­ha­tó sze­mé­lyi­sé­gét, ezért elha­tá­roz­ta, hogy tőle kész­pénzt, ille­tő­leg vagyon­tár­gya­kat sze­rez meg valót­lan okra tör­té­nő hivat­ko­zás­sal.

A vád­lott miu­tán a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, sze­mé­lyes talál­ko­zá­sa­ik során valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy 50 mil­lió forin­tot örö­költ, amely egy folyó­szám­lán záro­lás­ra került és a záro­lás fel­ol­dá­sá­hoz 2,5 mil­lió forint­ra lenne szük­sé­ge. A vád­lott a sér­tet­tel azt is elhi­tet­te, hogy amint hoz­zá­jut az örök­ség­hez, vissza­fi­ze­ti a tar­to­zá­sát, ille­tő­leg közös éle­tet fog kez­de­ni vele. Az ezt köve­tő mint­egy négy hónap­ban a sér­tett a vád­lott részé­re 2, 5 mil­lió forin­tot adott át egy­részt a saját pén­zé­ből, más­részt a vád­lott hatá­sá­ra fel­vett hite­lek­ből. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a sér­tett a vád­lott­nak közel 250.000 Ft érték­ben mobil­te­le­font is vásá­rolt a hozzá tar­to­zó elő­fi­ze­tés­sel együtt.

A vád­lott­nak ebben az idő­szak­ban rok­kant­sá­gi jára­dé­ka mel­lett egyéb jöve­del­me nem volt, vagyon­nal sem ren­del­ke­zett, meg­él­he­té­sét kizá­ró­lag a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó pénz­ből fedez­te.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel a sér­tett­nek 2,75 mil­lió forint kárt oko­zott, amely az eljá­rás során nem térült meg és a tele­font is isme­ret­len körül­mé­nyek között érté­ke­sí­tet­te.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.