Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Nemzetközi hívásokkal okoztak milliós kárt - vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 35 éves, brit fér­fi­val szem­ben, aki tár­sa­i­val együtt 2013 ápri­li­sá­ban Sze­ge­den nem­zet­kö­zi hívá­so­kat bonyo­lí­tott le meg­té­vesz­tett magán­sze­mé­lyek tele­fon­ja­i­ról, több mil­lió forint össze­gű kárt okozva.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő inter­ne­tes olda­lon meg­is­mer­ke­dett egy sze­ge­di nővel, aki­nek pénz­ke­re­se­ti lehe­tő­sé­get kínált. A vád­lott arra kérte isme­rő­sét, keres­sen olyan sze­mé­lye­ket, akik­nek veze­té­kes tele­fon­juk van. A vád­lott és két társa 2013 ápri­li­sá­ban Sze­ge­den talál­ko­zott a vád­lott sze­ge­di isme­rő­sé­vel, majd 2013. ápri­lis 12-én és 13-án három lakást keres­tek fel. A vád­lott és tár­sai azt mond­ták az ott lakók­nak, hogy kül­föl­di tele­fon­tár­sa­ság szá­má­ra tesz­te­lik a tele­fon­vo­na­lat, miköz­ben való­já­ban egy­szer­re több száz, emelt díjas, nem­zet­kö­zi tele­fon­hí­vást indí­tot­tak. A vád­lott és tár­sai ily módon mint­egy 440.000,- Ft, 6.000.000,- Ft és 13.000.000,- Ft for­gal­mi díjat kelet­kez­tet­tek, amely össze­get a tele­fon­tár­sa­ság a sér­tet­tek­nek kiszám­lá­zott. A vád­lott sze­ge­di isme­rő­se nem tudott arról, hogy a vád­lott tele­fon­tesz­te­lés címén jelen­tős össze­gű kárt okoz. A tele­fon­tár­sa­ság később mél­tá­nyos­ság­ból jóvá­ír­ta a sér­tet­tek­nek a for­gal­mi díjat. A nem­zet­kö­zi tele­fon­hí­vá­sok­kal a tele­fon­tár­sa­ság­nak továb­bá mint­egy 5.800.000, Ft össze­gű össze­kap­cso­lá­si díja is kelet­ke­zett, amely a tár­sa­ság­nál kár­ként jelentkezett.

A vád­lot­tal szem­ben euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki, amely alap­ján őt 2018 már­ci­u­sá­ban a magyar ható­sá­gok­nak átad­ták. A vád­lott egyik társa a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt, míg másik tár­sá­nak tar­tóz­ko­dá­si helye nem ismert.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a fér­fit jelen­tős kárt okozó szá­mí­tás­tech­ni­kai rend­szer és ada­tok elle­ni bűn­cse­lek­mény bűn­tet­té­vel vádolja.

A 2018. júli­us 1-től hatá­lyos új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész­ség a vád­eme­lés előtt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és bűnös­sé­gét beis­me­rő gya­nú­sí­tot­tal egyez­sé­get kös­sön. Az egyez­ség­ben a kért bün­te­tés­ben is meg­ál­la­po­dik az ügyész­ség és a terhelt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal egyez­sé­get kötött, és az ebben fog­lal­tak alap­ján arra tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál, hogy az egyez­sé­get hagy­ja jóvá és a vád­lot­tal szem­ben 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, 3 évre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint köte­lez­ze a pol­gá­ri jogi igény meg­fi­ze­té­sé­re, ame­lyet a vád­lott meg­fi­zet­ni vállalt.