Főoldal » Hírek » Nevelt lányát és az ő három éves gyermekét is molesztálta egy férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak és minő­sí­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés elkö­ve­té­sé­vel vádol egy férfit.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő a koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en közel két évvel sze­xu­á­lis kap­cso­lat léte­sí­té­sé­re kény­sze­rí­tet­te az akkor 17 éves – egyéb­iránt 30 hetes ter­hes - nevelt lányát. A férfi azzal a fenye­get­te, ha ellen­áll, akkor szü­le­ten­dő gyer­me­két, és a már három éves gyer­me­két is elve­szí­ti azál­tal, hogy a férfi és az élet­tár­sa - aki a sér­tett édes­any­ja – lemon­da­nak a gyámságukról. 

A férfi egyéb­iránt több­ször bán­tal­maz­ta is a sér­tet­tet, meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, föld­re lökte, ököl­lel fejbe vágta, oly­kor az édes­any­ja előtt is. A férfi ilyen­kor a bán­tal­ma­zás­nak azt az indo­kát adta, hogy nagy a sér­tett szája.

A férfi sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta a nevelt lánya három éves kis­lá­nyát is, vele kap­cso­lat­ban sze­xu­á­lis erő­sza­kot való­sí­tott meg.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben 25 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a beis­me­rés és tár­gya­lás­ról való lemon­dás ese­té­re – egye­bek mel­lett – 14 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fog érde­mi dön­tést hozni.