Főoldal » Hírek » Nőket fenyegetett és kényszerített prostitúcióra a nógrádi férfi - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a leg­szi­go­rúbb sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről dön­tött a bíró­ság egy 30 éves kelet-nógrádi férfi ügyé­ben, aki ellen több súlyos bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt nyo­moz­nak.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányságon folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a fér­fit 2020 augusz­tu­sá­ban fel­ke­res­te egy nőis­me­rő­se szál­lást, vala­mint segít­sé­get kérve tőle. A férfi egy sal­gó­tar­já­ni foga­dó­ba vitte a sér­tet­tet, aján­dé­ko­kat vett és modell­mun­kát ígért neki. Azután Bécs­be szál­lí­tot­ta, ahol a beígért munka helyett a kiszol­gál­ta­tott nőnek egy a férfi isme­rő­se által bérelt lakás­ban pén­zért sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket kel­lett végez­nie. A pénzt át kell adnia a fér­fi­nak, aki ekkor már azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem haj­lan­dó ezt a fajta tevé­keny­sé­get tovább végez­ni, akkor kive­ri a foga­it, vagy meg­öli.

A nőnek később sike­rült haza­szök­nie Magyar­or­szág­ra, az ott­ha­gyott ira­ta­it a gya­nú­sí­tott meg­sem­mi­sí­tet­te.

Emel­lett a férfi a saját élet­tár­sát 2020 ele­jé­től fenye­ge­té­sek­kel kény­sze­rí­tet­te arra, hogy vele marad­jon. Ennek érde­ké­ben nagy­szü­le­i­vel és kis­ko­rú gyer­me­ke­i­vel való kap­cso­lat­tar­tá­sát is aka­dá­lyoz­ta. Továb­bá az ő bán­tal­ma­zá­suk­kal, vala­mint a sér­tett meg­ölé­sé­vel is fenye­ge­tő­zött. Több­ször tény­le­ge­sen is bán­tal­maz­ta a nőt, illet­ve elő­for­dult, hogy aka­ra­ta elle­né­re levág­ta a haját, más­kor a lába­it pen­gé­vel vágta meg.

2021-ben a gya­nú­sí­tott meg­kér­te egyik isme­rő­sét, hogy vide­óz­za le az élet­tár­sát, akit arra kény­sze­rí­tett, hogy tegyen úgy, mint­ha kábí­tó­szert por­ci­óz­na ki. A férfi azzal fenye­get­te meg a nőt, hogy ha elhagy­ja őt, akkor a fel­vé­telt nyil­vá­nos­ság­ra hozza és a rend­őr­ség­re, vala­mint a gyám­ha­tó­ság­ra is eljut­tat­ja.

A nyo­mo­zó ható­ság a fen­ti­ek miatt ember­ke­res­ke­de­lem, kény­szer­mun­ka és kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a fér­fit és elő­ter­jesz­tést tett a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyo­zott is a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja előtt.

A bíró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A dön­tést az ügyész tudo­má­sul vette, a gya­nú­sí­tott és védő­je azon­ban eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se iránt fel­leb­be­zett, így a letar­tóz­ta­tás­ról a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt, de a másod­fo­kú dön­té­sig a férfi a rácsok mögött marad.