Főoldal » Archív » Nőket rabolt ki - vádat emelt az ügyészség - VIDEÓVAL

A 34 éves férfi a vád sze­rint egy nap alatt két nőt is meg­tá­ma­dott az érté­ke­i­ért. Az egyik – 80 éves – sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos csont­tö­ré­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. május 30-án reg­gel egy IX. kerü­le­ti tár­sas­ház­nál figyelt fel az idős­ko­rú nőre. A 80 éves nő a bejá­rat­nál állva a ház­ban lakó barát­nő­jé­hez csen­ge­tett fel, majd ami­kor az ajtó kinyílt, bement a lép­cső­ház­ba. Ekkor hal­lot­ta, hogy a mögöt­te bezá­ró­dott kapun a vád­lott kopog és kéri, hogy enged­je be.

A sér­tett vissza­for­dult, kinyi­tot­ta az ajtót, mire a vád­lott azon­nal, min­den elő­ze­tes fel­szó­lí­tás nél­kül, azért, hogy az érté­ke­it meg­sze­rez­ze, nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütöt­te az idős­ko­rú nőt.

A sér­tett az ütés hatá­sá­ra elesett. Ekkor a vád­lott fölé hajolt, és ami­kor látta, hogy a sér­tett ráesett a tás­ká­já­ra, a föl­dön fekvő nőt meg­emel­te, és a tás­kát kirán­gat­ta alóla. A férfi ezután a sér­tet­től elvett tás­ká­val – vala­mint a benne lévő pár ezer forint kész­pénz­zel, mobil­te­le­fon­nal, egyéb sze­mé­lyes tár­gyak­kal és ira­tok­kal együtt – elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, több csont töré­sé­vel járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A fen­ti­e­ket köve­tő­en, a vád­lott haza­ment, átöl­tö­zött, majd még ugyan­azon a napon kora dél­után a XX. kerü­let­ben egy másik nőt is megtámadott.

Az egyik busz­meg­ál­ló felé sétá­ló sér­tet­tet a férfi meg­szó­lí­tot­ta, és elő­ször ciga­ret­tát kért tőle, majd vára­ko­zás nél­kül ököl­lel meg­ütöt­te. Ezután egy hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te a sér­tett nya­ká­ból az arany nyak­lán­cot, majd a véde­ke­ző nőt ököl­lel ismét meg­ütöt­te, ami­nek hatá­sá­ra már a sér­tett elesett. A vád­lott ezután a nyak­lánc­cal együtt elfutott.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést töltő fér­fit két rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A férfi elfo­gá­sá­ról köz­zé­tett koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elér­he­tők:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idos-noket-rabolt-ki-videoval-0