Főoldal » Archív » Nőt rabolt ki nőnapon - vádemelés - videókkal

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki utcán rabolt ki egy nőt.

2018. már­ci­us 8-án reg­gel a férfi elkö­ve­tő Pécsett egy ren­de­lő­in­té­zet­nél ész­re­vet­te a sér­tet­tet, aki mun­ká­ba ment. Ekkor elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett váll­tás­ká­ját, melyet a hóna alatt tartott.

A férfi a sér­tet­tet követ­ni kezd­te, majd futva meg­kö­ze­lí­tet­te, és ami­kor mellé ért, meg­ra­gad­ta a táskáját.

A sér­tett a hóna alá szo­rí­tot­ta a tás­ká­ját, a férfi azon­ban olyan erő­vel húzta és rán­gat­ta a tás­kát, hogy attól a nő a föld­re esett, de a tás­kát tovább­ra sem enged­te el. A férfi a föl­dön fekvő sér­tett fölé lépett, ismét meg­ra­gad­ta a tás­kát, majd azt fogva nagy erő­vel rán­gat­ni kezd­te a föl­dön fekvő sér­tet­tet, aki emi­att több­ször a jár­dá­nak ütő­dött. A rán­ga­tás során a férfi a nőt méte­re­ken keresz­tül von­szol­ta a földön.

Az áldo­zat a rán­ga­tás hatá­sá­ra a tás­kát elen­ged­te, mellyel az elkö­ve­tő elfu­tott. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett több bor­dá­já­nak a töré­sét, zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett el, mely sérü­lé­sek 6-8 hét alatt gyó­gyul­tak meg.

A vád­lot­tat koráb­ban ugyan­ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több mint 6 év bör­tön­re ítél­ték, a bün­te­té­sé­ből a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt nem sok­kal szabadult.

Az elkö­ve­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.

A vád­lott cse­lek­mé­nye töb­bek között a rab­lás, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le 2-től 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A hely­szín köze­lé­ben talál­ha­tó biz­ton­sá­gi kame­rák által az elkö­ve­tés­ről rög­zí­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi­ak­ban megtekinthetők:

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.