Főoldal » Hírek » Nyakához kést szegezve rabolták el - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt két bács­al­má­si fér­fi­val szem­ben. A fér­fi­ak éjjel, aka­ra­ta elle­né­re, a nya­ká­hoz kést sze­gez­ve vit­tek el ott­ho­ná­ból egy hely­be­li fér­fit. Ezután fogva tar­tot­ták, több­ször kés­sel fenye­get­ték, bal­tá­val bán­tal­maz­ták és a sza­ba­don bocsá­tá­sát állí­tó­la­gos tar­to­zá­sa meg­adá­sá­tól tet­ték függővé.

A vád­irat sze­rint a bács­al­má­si fér­fi­ak 2021. ápri­lis 23-án, éjsza­ka a házá­ban ron­tot­tak rá egy hely­be­li fér­fi­ra, akin egy állí­tó­la­gos tar­to­zást kér­tek szá­mon. Miköz­ben az idő­sebb táma­dó ráült a sér­tett kezé­re és pofoz­ni kezd­te, fia­ta­labb társa pocs­kon­di­áz­va őt, a pénzt köve­tel­te. Egy kést sze­gez­ve a sér­tett nya­ká­hoz, közöl­ték a fér­fi­val, hogy velük kell men­nie, külön­ben szét­ve­rik a fejét. Ami­kor a sér­tett öltöz­ni kez­dett, lerán­gat­ták róla a step­pelt kabá­tot, mond­ván, hogy az most már az övék. Azt is közöl­ték vele, hogy mind­ad­dig nem enge­dik sza­ba­don, míg nem fizet.

A túl­erő, a kés­sel fenye­ge­tés miatt ellen­kez­ni nem merő fér­fit ezután átkí­sér­ték a fia­ta­labb vád­lott lakó­he­lyé­re, ahol az éjsza­ka folya­mán több­ször kést sze­gez­tek a tor­ká­hoz, az idő­sebb vád­lott ököl­lel ütle­gel­te és több­ször meg­rúg­ta a comb­ját is. A sér­tett mene­kül­ni pró­bált, azon­ban a bejá­ra­ti ajtó zárva volt, ráadá­sul fog­va­tar­tói utána ered­tek és vissza­kí­sér­ték. Ezután a sér­tett belát­ta, hogy nincs esé­lye mene­kü­lés­re és arra sem, hogy segít­sé­get hív­jon. Két­ség­be­esé­sé­ben elárul­ta, hogy más­nap fize­tést kap. Idő­sebb elrab­ló­ja tovább­ra is a pénzt köve­tel­ve, egy fogó­val befog­ta a sér­tett kis­uj­ját és meg­fe­nye­get­te, hogy leté­pi. Fenye­ge­té­sé­nek azzal adott továb­bi nyo­ma­té­kot, hogy a kését hegyé­vel lefe­lé a sér­tett bal comb­já­ra tette, majd a másik kezé­vel ráütött. A szú­rás átsza­kí­tot­ta a nad­rá­got és felü­le­ti sérü­lést oko­zott a sér­tett­nek. Ezután egy balta foká­val kis erő­vel tar­kón ütöt­te a fér­fit, míg a balta élét a hom­lo­ká­hoz nyom­ta és skal­po­lás­sal fenye­get­te. A bán­tal­ma­zás soro­zat­nak más­nap kora dél­után az vetett véget, hogy a fia­ta­labb vád­lott javas­la­tá­ra mind­hár­man elin­dul­tak a sér­tett laká­sá­ra pén­zért. Útköz­ben azon­ban a sér­tett besza­ladt egy isme­rős ingat­lan­ba és segít­sé­get kért. Látva zak­la­tott­sá­gát, a házi­ak segí­tet­tek neki rend­őrt hívni. 

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fit és tár­sát fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.