Főoldal » Hírek » Nyakon akarta szúrni a munkatársát egy férfi Budapesten - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 őszén a köl­töz­te­té­sé­ben kérte az egyik mun­ka­tár­sa segít­sé­gét, azon­ban annak során össze­vesz­tek. Más­nap a vád­lott egy kés­sel ment a férfi laká­sá­ra, ahol rátá­madt. Azt meg­elő­ző­en pár hónap­pal pedig az egyik szom­széd­já­val vitat­ko­zott össze, aki­nek a bejá­ra­ti ajta­já­ba szúrt bele több­ször egy kést.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us 12-én este a lakó­he­lyén, egy XXI. kerü­le­ti tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban itta­san kia­bált az élet­tár­sá­val, ezért az egyik szom­széd kiszólt a folyós­óra, és meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy ne han­gos­kod­jon. A vád­lott erre szi­dal­maz­ni kezd­te a másik fér­fit, meg­ra­gad­ta annak ruhá­za­tát és belök­te a lakás­ba, ahol tovább dula­ko­dott vele. Ennek során mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, ahol a meg­tá­ma­dott férfi a vád­lot­tat a föld­re szo­rí­tot­ta, majd elen­ged­te azzal, hogy hív­ták a rend­őr­sé­get. A vád­lott ekkor elhagy­ta a lakást, kis idő múlva azon­ban vissza­tért, és a szom­széd laká­sá­nak ajta­ját elő­ször egy szék­kel ütöt­te, majd később egy kés­sel több­ször bele is szúrt a bejá­ra­ti ajtó­ba, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy meg­öli őket.

Ezt köve­tő­en, 2020 őszén a vád­lott az élet­tár­sá­val a XXI. kerü­le­ti tár­sas­ház­ból egy XIV. kerü­le­ti lakás­ba köl­tö­zött. Ennek lebo­nyo­lí­tá­sá­val egy mun­ka­tár­sát, a későb­bi sér­tet­tet kérte meg, mert tudta, hogy a férfi másod­ál­lás­ban egy köl­töz­te­tő cég­nél vál­lal mun­kát.  A köl­tö­zés nap­ján, 2020. novem­ber 14-én, a sér­tett és három kol­lé­gá­ja a meg­be­szél­tek­hez képest csak néhány órá­val később érke­zett a vád­lott laká­sá­hoz, ahol meg­kezd­ték a búto­rok teher­au­tó­ba rako­dá­sát. Abban az idő­ben azon­ban - az akko­ri jár­vány­hely­zet­re figye­lem­mel - kijá­rá­si tila­lom volt hatály­ban, és lát­ha­tó volt, hogy annak kez­de­té­ig a késés miatt már nem végez­nek a mun­ká­val. A vád­lott - aki ekkor már ittas volt - ezen össze­ve­szett a sér­tet­tel és a többi köl­töz­te­tő­vel, akik végül úgy dön­töt­tek, hogy ott­hagy­ják a vád­lot­tat, ezért a búto­ro­kat hát­ra­hagy­va távoz­tak.

Más­nap a sér­tett jelez­te a vád­lot­tal közös mun­ka­he­lyén a főnö­kük­nek, hogy össze­vesz­tek a vád­lot­tal, ezért a továb­bi­ak­ban nem akar együtt dol­goz­ni vele. A mun­kál­ta­tó ezután tele­fo­non közöl­te a vád­lot­tal, hogy addig nem mehet dol­goz­ni, amíg ki nem békül a sér­tet­tel. Ami­kor a vád­lott ezt meg­tud­ta, fel­há­bo­rod­va, itta­san elin­dult a sér­tett XXI. kerü­le­ti laká­sá­hoz, ahova már úgy érke­zett meg, hogy az egyik kezé­ben egy kést tar­tott.  Ami­kor a sér­tett a han­gos kopo­gás­ra ajtót nyi­tott, a vád­lott azon­nal belé­pett a lakás­ba, ahon­nan azon­ban a sér­tett kitol­ta őt. A vád­lott ekkor a kezé­ben tar­tott kés­sel a sér­tett­re támadt, egy erő­tel­jes, hatá­ro­zott moz­du­lat­tal a férfi nyaka felé szúrt. A sér­tett azon­ban ész­lel­te a moz­du­la­tot, és még idő­ben el tudott hajol­ni a szú­rás elől, ezért a kés csak a nya­ká­nak a fel­szí­nét érte. A sér­tett­nek ezután sike­rült berán­ta­nia a bejá­ra­ti ajtót, ezért a vád­lott szit­ko­zód­va, illet­ve a sér­tett meg­ölé­sét han­goz­tat­va, végül távo­zott a lép­cső­ház­ból.

A vád­lott cse­lek­mé­nye - a táma­dás esz­kö­zé­re, mód­já­ra, a szú­rás ere­jé­re és a táma­dott test­tá­jék­ra is figye­lem­mel - egy­ér­tel­mű­en alkal­mas volt a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sá­ra, annak elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a sér­tett lélek­je­len­lé­té­nek és gyors kité­ré­sé­nek volt köszön­he­tő.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű 40 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint - a koráb­bi eset miatt - fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A főügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést töltő vád­lot­tal szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­lén készül­tek.