Főoldal » Hírek » Nyakon szúrta a börtönből aznap szabaduló testvérét - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 49 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020. novem­be­ré­ben, ita­lo­zást és elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en, a saját sza­ba­du­ló buli­ján szúr­ta nya­kon a test­vé­rét.  

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2020. novem­ber 14. nap­ján reg­gel sza­ba­dult sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből, és ennek alkal­má­ból a csa­lád­tag­jai egy szé­le­sebb körű esti össze­jö­ve­telt szer­vez­tek neki egy ferenc­vá­ro­si lakásban.

A családi-baráti ren­dez­vény ita­lo­zás­sal kez­dő­dött, mely­nek ered­mé­nye­ként a leit­ta­so­dó sér­tett és annak szin­tén ittas álla­po­tú test­vé­re - a vád­lott -, vala­mint ez utób­bi fia szó­vál­tás­ba kerül­tek. A vita során a vád­lott fia a sér­tet­tet egy alka­lom­mal meg­ütöt­te, majd a vád­lott is rátá­madt a test­vé­ré­re, ennek során elő­ször meg­lök­te őt, majd egy nála lévő kés­sel nya­kon szúrta.

A meg­szúrt test­vér ugyan 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el, de a hasz­nált esz­köz­re, a szú­rás ere­jé­re, vala­mint a táma­dott test­tá­jék­ra figye­lem­mel csak a vélet­le­nen múlt a halá­los ered­mény elmaradása.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső, fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt álló és jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja. 

A fény­ké­pe­ket a rend­őr­ség a hely­szí­ni szem­lén készítette.