Főoldal » Hírek » Nyakon szúrta a sértettet - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 75 éves férfi szó­vál­tást köve­tő­en nya­kon szúrt egy másik fér­fit a Blaha Lujza téren. A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te miatt bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát  indít­vá­nyoz­ta a táma­dó­val szem­ben.

A vád­irat sze­rint a 75 éves férfi és a sér­tett - egy másik férfi - haj­lék­ta­la­nok, és egy­más­tól füg­get­le­nül, rend­sze­re­sen a Blaha Lujza téren kére­get­tek. A két férfi között 2020. júni­us 30-án, dél­előtt a téren szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a férfi elő­vett a ruhá­za­tá­ból egy zseb­kést, és azzal egy­szer meg­szúr­ta a sér­tett nya­kát. A sér­tett a föld­re esett, és fel­ki­ál­tott, hogy „nya­kon szúrt”, mire a vád­lott távo­zott a hely­szín­ről. A meg­tá­ma­dott­hoz a járó­ke­lők hív­tak segít­sé­get.

Az elkö­ve­tő könnyű sérü­lést oko­zott, azon­ban az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re és a táma­dott test­tá­jék­ra, vala­mint az erő­ha­tás nagy­sá­gá­ra figye­lem­mel a bekö­vet­ke­zett­nél súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak is fenn­állt a reá­lis esé­lye, annak elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek köszön­he­tő.

A buda­pes­ti rend­őrök még aznap elfog­ták a táma­dót.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 75 éves fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­tét a bün­te­tő tör­vény­könyv 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti, ami ugyan­úgy irány­adó kísér­let ese­tén is.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről a rend­őr­ség készí­tett fotót.