Főoldal » Hírek » Nyakon szúrta az ismerősét és elvette a pénzét - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 30 éves férfi idén tavasszal Moson­ma­gyar­óvá­ron kábí­tó­szert sze­re­tett volna besze­rez­ni, de ez azért nem sike­rült neki, mert arra nem volt elég pénze.

Ezen előz­mé­nyek után, aznap, vélet­le­nül meg­pil­lan­tot­ta Moson­ma­gyar­óvá­ron a kerék­pá­ro­zó sér­tet­tet, akire ráki­a­bált, hogy „Kinyír­lak, mert nem segí­tet­tél raj­tam!” Utána ment és egy rövid szó­vál­tást köve­tő­en meg­tá­mad­ta a sér­tet­tet, akit ököl­lel több­ször meg is ütött. A föld­re kerül­tek, vere­ked­tek, ami­nek egy autó dudá­lá­sa vetett véget. Az autó ugyan­is nem fért el tőlük az úton.

A sér­tett elin­dult a hely­szín­ről, de a vád­lott nem hagy­ta annyi­ban. Újra a sér­tett után ment, ismé­tel­ten meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd elő­vet­te a zse­bé­ben lévő 6.5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és azt egyet­len kaszá­ló moz­du­lat­tal a sér­tett nya­ká­ba szúr­ta. Ezt köve­tő­en fel­vet­te a föld­ről a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző, oda­esett 5.000 forin­tos bank­je­gyet, majd távo­zott a helyszínről.

A sér­tet­tet élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­tot­ta kór­ház­ba, ahol élet­men­tő műté­ten esett át.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni. A nyo­mo­zás során a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei jár­tak el.